Zvuková tvorba (8201R092)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium je koncipováno jako umělecký obor určený pro absolventy středních škol (konzervatoří, gymnázií, průmyslových škol atd.), kteří mají sluchové schopnosti, technické a hudební znalosti a dovednosti na požadované úrovni. Základním zaměřením je výchova k samostatné i týmové tvůrčí práci se zvukem v oblasti autonomní zvukové tvorby, zejména pak záznamu hudby, realizace elektronického zvuku, zvukové postprodukce, zvukové dramaturgie autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle oborových, technických a akusticko-teoretických předmětů je učební plán orientován na doplnění hudebně teoretického vzdělání, znalostí dějin hudby a repertoáru, dále na sluchovou analýzu, rozbor nahrávek a orientaci v notovém záznamu.

Hlavní výsledky učení

V průběhu bakalářského studia si posluchači osvojí základy samostatné tvůrčí práce se zvukem s důrazem na oblast hudby po teoretické i praktické stránce. Naučí se ovládat moderní zvukovou techniku a prohloubí své hudební znalosti a dovednosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU je schopen samostatné tvůrčí práce se zvukem. Musí umět spojovat ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou a psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách klasické hudby a jazzu, v realizaci elektronického zvuku a v obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři zejména v malých nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující stupně studia oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Plnění studijního plánu je kontrolováno pomocí elektronického systému, do něhož jsou také zapisována závěrečná hodnocení nezbytná pro zakončení jednotlivých předmětů. Studium předmětu je pak završeno buď udělením zápočtu či složením zkoušky.

Zápočet jako neklasifikovaná forma kontroly se uděluje po splnění povinností daných sylaby příslušného předmětu zápisem písmene Z či slovně ? Započteno. Zkouška může být praktická, ústní, písemná či kombinovaná a je klasifikována podle stupnice A, B, C, D, E, F. Student má právo na dva opravné termíny. Ve výjimečných případech lze zažádat o udělení třetího opravného termínu, který schvaluje děkan fakulty. Zkouška třetího opravného termínu probíhá před zkušební komisí. U klauzurních zkoušek, které jsou rovněž komisionální, není opravný termín přípustný.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky stanovené studijním plánem.

Student složí státní závěrečnou zkoušku z oborových předmětů daných vyhláškou děkana:

Student realizuje praktický diplomní úkol v oblasti autonomní zvukové tvorby v rozsahu podle vyhlášky děkana a vypracuje doplňkovou písemnou práci v minimálním rozsahu daném výnosy rektora. Jejich obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ondřej URBAN

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru