Skladba (8201T080)

magisterský obor

Požadavky na přijetí

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru skladba

Celá přijímací zkouška se skládá ze dvou kol – korespondenčního a prezenčního.

  1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na k přihlášce přiložit svůj životopis, motivační dopis a skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

  1. kolo – prezenčně

Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

  1. kolo přijímací zkoušky - prezenční se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části. Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního řízení (viz níže), které komise vyhodnotí a na základě nichž může uznat jednotlivé body (1–3) písemné části prezenčního řízení za splněné.
  2. část - písemná

Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia oboru

Skladba na HAMU.

  1. Vypracování krátké studie z historických kompozičních slohů (G.P. da Palestrina, J.S.Bach) a

dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu).

  1. Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k

dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

  1. Vypracování krátké kompozice k dané filmové ukázce (cca 1 minuta, pro všechny uchazeče stejná) formou notového záznamu nebo zvukové realizace v počítači, k níž je možné použít vlastní počítač nebo zařízení katedry skladby. Vypracovanou kompozici budou uchazeči prezentovat buďto z notového záznamu v počítači, nebo provedením na klavír nebo jiný vlastní nástroj, v případě

zvukové realizace z výsledného zvukového souboru.

  1. část - ústní
  2. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.
  3. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková

práce).

Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek

týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického

rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia oboru skladba na HAMU.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Skladba.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

V hlavním oboru Skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.

Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.

Na magisterském stupni pokračuje tvorba po větší kompozice symfonické, kantátové, či multimediální (závěrečná diplomová práce). Absolvent musí prokázat samostatnost v uměleckém směřování i v řešení technických problémů.

Hlavní výsledky učení

Schopnost samostatné kompoziční práce, rozvoj tvůrčí a stylové vyhraněnosti

Samostatná a tvůrčí práce s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, tvorba notograficky profesionální a stylově odpovídajících partitur a materiálů v notačním software

Suverénní orientace v současných směrech hudební tvorby. Tvůrčí hodnocení a využití těchto podnětů ve vlastní tvorbě

Získání širokého rozhledu v kulturním dění a schopnosti ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory

Rozvinutí schopnosti samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu

Schopnost zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent mgisterského stupně:je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky

Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury v notačním software.

Zaujímá kvalifikované a argumentačně podložené stanovisko k současným směrům hudební tvorby. Tyto podněty tvůrčím způsobem hodnotí a ve své tvorbě na ně reaguje.

Má široký rozhled v kulturním dění a je schopen ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory.

Je schopen samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu.

Je schopen zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Skladba a teorie skladby. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je vypracovaný diplomní kompoziční úkol (diplomní skladba) v partituře, případně jiná odpovídající finální podoba diplomní kompozice (provedení se předpokládá, není ale podmínkou) Její obhajoba je součástí státní zkoušky z oboru skladba.

Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky z oboru skladba).

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Hanuš BARTOŇ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru