Dramatická výchova (8203R007)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, příp. též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování.

Bakalářské studium dramatické výchovy je zaměřeno především na získávání základních zkušeností s dramatickými aktivitami, na budování dovedností v psychosomatických disciplinách a na rozvíjení kreativních schopností při přednesové a divadelní skupinové prací. Tyto kurzy mají i úroveň metodologickou - student se učí didaktické transformaci získaných znalostí, dovedností do edukačního procesu zejména s dětmi, studenty. Praktické kurzy jsou doplňovány teoretickými strukturujícími vstupy a postupným seznamováním s různými typy dramatické výchovy.

Vzhledem k zaměření oboru (příprava na pedagogicko-uměleckou práci především s dětmi a mládeží) jsou i v učebním plánu bakalářského studia zastoupeny předměty zaměřené na pedagogické a psychologické aspekty dramatické výchovy, na literární teorii a historii literatury pro děti a na některé důležité teatrologické kapitoly.

Celé studium provází vícestupňový reflektivní model praxe, která probíhá pod supervizí pedagogů k vlastní dlouhodobé systematické práci se skupinou a její reflexi.

Hlavní výsledky učení

Absolvent studia:

Umí srozumitelně a věcně objasnit podstatu oboru, odborného problému, argumentačně obhajovat vlastní řešení. Zná a definuje různé podoby dramatické výchovy, rozumí možnostem jejich uplatnění v souvislosti s objektivními podmínkami praxe i v souvislosti se subjektivními činiteli procesu.

Je vybaven znalostmi zejména z pedagogiky, psychologie, teorie a historie divadla a literatury pro děti a mládež, kterým rozumí v kontextu oboru dramatické výchovy.

Je vybaven rozsáhlými kompetencemi jak v oborech uměleckých, tak i v oborech souvisejících se vzděláváním, edukací. Je rozvinut ve všech složkách osobnosti s důrazem na tvořivost, interpersonální a intrapersonální inteligenci, komunikační kompetenci a další specifické schopnosti a dovednosti zaměřené na umělecko-pedagogický proces (múzičnost, pohybově prostorová inteligence, schopnost. organizovat, motivovat a inspirovat ke tvořivé umělecké práci...).

Rozumí souvislostem mezi oborem dramatické výchovy, obory uměleckými a současným pojetím edukace.

Umí plánovat, uskutečňovat a hodnotit dramaticko-výchovný proces zejména s dětmi a studenty.

Vlastní zkušenosti s uměleckou tvorbou a dovednosti v oblasti vlastní kreativní práce převádí do edukačního procesu. Při takovéto didaktické transformaci využívá poznatků z pedagogiky, psychologie a didaktiky oboru.

Svých osobních kvalit a profesních kompetencí využívá k facilitaci edukačního procesu, respektu k jeho účastníkům, k navození pozitivního klimatu, k tvorbě příležitostí pro kreativní proces.

V případě interní dramatickovýchovné práce i v případě inscenační práce volí takové způsoby práce, které umožňují rozvoj tvořivého potenciálu dětí, jejich osobnostních, sociálních kvalit i kompetencí v rovině umělecké tvorby. Sám je schopen tvořivého a osobitého přístupu při hledání cest k cíli.

Své znalosti z oboru divadla/dramatu využívá k rozvoji dovedností účastníků v oblasti percepce umění.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia je připraven vést dramatickovýchovný proces v rámci institucí zaměřených na vzdělávání (výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ, volitelné a volnočasové aktivity v rámci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a dalších institucí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže), případně ve střediscích volného času, dramacentrech, kulturních centrech apod.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterské studium oboru Dramatická výchova na DAMU nebo Divadlo a výchova na JAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

např.

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány.

Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionální, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. V případě hlavních předmětu probíhají zkoušky obvykle před komisí.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní magisterská zkouška prověřuje schopnosti používat aktivně, samostatně a tvořivě dovedností, znalostí nezbytných pro pedagoga dramatické výchovy.

Má tyto části:

Bakalářská zkouška Má tyto částí:

  1. Bakalářská práce a její obhajoba.
  2. Teorie a historie divadla.
  3. Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie.

Podmínkou připuštění k bakalářským zkouškám je úspěšné absolvování oboru v rozsahu studijního plánu.

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Radek MARUŠÁK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru