Dramatická umění (B8203)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský 3 roky česky

Garant studijního programu

Cíle studia ve studijním programu

Profil absolventa studijního programu

Odborné znalosti:

Prokazují znalosti, jež se opírají o základní primární a sekundární odborné/dramatické texty.

Prokazují porozumění možnostem, podmínkám a využití teorií, konceptů a metod ve vztahu k výzkumným/uměleckým postupům v divadelních oborech.

Odborné dovednosti:

Umějí použít odpovídající postupy k řešení praktických problémů v oboru při uplatnění odborných znalostí a základních metod. V divadelních oborech umění vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu nebo interpretovat základní repertoár. Dokáží vyhledat a utřídit relevantní informace a písemně zpracovat/umělecky ztvárnit zadané téma.

Umějí samostatně vyhledat inspirační zdroje.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému.Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionelní, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětu a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín. V případě, že je student hodnocen stupněm „F“, nebo „nezapočteno“ je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách v platném znění. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se předem omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neuspěl. Po dohodě s pedagogem může student složit zkoušku i před stanoveným termínem. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému výrazem „Započteno“ (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní nebo kombinovaná. V případě hlavních předmětu probíhají zkoušky obvykle před komisí.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice „A, B, C, D, E, F“.

A (výborný výkon převyšující daná kritéria),

B (nadprůměrný standard s minimem chyb),

C (průmětný výkon s přijatelným počtem chyb),

D (přijatelný výkon s větším počtem chyb),

E (výkon vykazuje minimální naplnění kritérií),

F (nepřijatelný výkon).

Kromě uvedené stupnice se v informačním systému muže použít i označení „X“, které vyjadřuje stav, kdy bylo rozhodnuto klasifikaci v daném termínu neudělit. Hodnocení musí být zaneseno do informačního systému během dvou pracovních dnu následujících po složení zkoušky nebo získání zápočtu.

Obecné informace o přijímacím řízení

K bakalářskému studiu lze přijmout uchazeče, který dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (výjimečně též uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích) a prokázal talentové předpoklady a způsobilost ke studiu.

Přijímací řízení nemůže být uchazeči prominuto. Obvyklou součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Pokud ji uchazeč úspěšně neabsolvuje, může být přijímací řízení s ním ukončeno předčasně.

O přijetí uchazeče do studia v bakalářském studijním programu se standardní délkou studia 3 roky rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Návaznost na další typy studijních programů

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, odevzdal vysokoškolskou kvalifikační práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry. Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu