Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203R045)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium herectví nikoli ve smyslu interpretace přidělené role, ale ve smyslu autorském, tedy výchova k tvořivé osobnosti, schopné stát za svými autorskými činy, osobně je prezentovat a rozvíjet v dialogu s prostředím, do něhož vstupují. Autorství tu tedy není chápáno jen jako produkce artefaktů, ale jako každá originální tvořivá aktivita, která se děje ve společenském prostoru a už tím - chtíc nechtíc - tento prostor proměňuje, měla by tedy za své počínání osobně ručit, nést odpovědnost. A měla by také mít k němu dostatečnou kondici, neboť existence ve společenském prostoru klade na každého člověka značné psychosomatické nároky. Proto je studium herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku založeno na získávání zkušeností v hlavních dimenzích lidského projevu: na výchově k hlasu, k řeči, k pohybu a k dialogickému jednání. Teoretické předměty jsou voleny tak, aby těmto dovednostem či spíše mohoucnostem poskytovaly reflexi a širší horizont.

Hlavní výsledky učení

Odborné znalosti - student chápe a dokáže vysvětlit autorské aspekty herecké tvorby v elementárním kontextu evropské kultury. Rozumí základním filosofickým, antropologickým a psychologickým aspektům autorství. Dokáže pojmenovat základní zásady pedagogiky jednotlivých psychosomatických disciplin. Odborné dovednosti - student dokáže vytvořit textovou předlohu autorského vystoupení v rozsahu 30 minut a umí strukturovat jeho jevištní podobu. Obecné způsobilosti - student je schopen partnerské souhry na jevišti, má zažitou etiku autorské tvorby a vykazuje znaky pokročilé psychosomatické kondice.

Profesní profil absolventů s příklady

Neboť cílem studia je sebevědomá, tvořivá osobnost, její profil a uplatnění může být - a také bývá - velmi rozmanité. Nejčastěji se absolventi uplatňují v tzv. pomáhajících a pedagogických profesích nejrůznější specializace, ale také jako autoři vlastních projektů divadelních, výtvarných, literárních ad. či působí v mediální sféře (moderátoři, scenáristé aj.).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterské studium téhož oboru. Navazující magisterské studium ostatních oborů DAMU, JAMU a dalších, zejména humanitních vysokých škol. Celoživotní vzdělání, mistrovské kurzy aj.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou je uzavření všech předmětů studia, odevzdání diplomové práce a její obhajoba, závěrečná autorská prezentace (samostatné autorské představení) a orientace v teorii oboru a dějinách divadla, prokázaná před zkušební komisí.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Hana MALANÍKOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru