Produkce (8203R051)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Obor produkce na divadelní fakultě AMU připravuje studenty na profesionální působení v rámci provozování různých forem divadla, a to nejen ve znalostní rovině, ale i ve smyslu kreativního přístupu k této profesi, schopnostem iniciace umělecké činnosti, její reflexe a konstruktivní oponentuře.

Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti teorie a historie divadla, ekonomie, práva, managementu nebo marketingu. Posluchači získají znalosti v oborech jako je řízení a provozování divadelních institucí i projektů, fundraising, propagace, teorie komunikace, propagace a PR, kulturní politika apod. a osvojí si organizační, komunikační a další dovednosti. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti, samozřejmě především divadla.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu má odborné znalosti zejména z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin a teorie divadla. Detailně je seznámen s těmi specifiky jmenovaných oborů, které se týkají provozování divadelní činnosti. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých typů divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti.

Absolvent je na základě uměleckého zadání schopen samostatně plánovat a řídit veškeré neumělecké procesy nutné k vytvoření a provozování divadelní inscenace v kontextu divadelní instituce i jako samostatného ad hoc projektu. Samostatně zajišťuje plán a kontrolu plnění činností a úkolů, rozpočet a vyúčtování, marketingovou strategii a její realizaci, smluvní ošetření všech práv a závazků apod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru produkce je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací.

Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale v různých kulturních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů nebo projektů, vedoucí obchodních nebo kontaktních (marketingových) oddělení nebo fundraiseři, ale i jako iniciátoři, manažeři a administrátoři nezávislé divadelní tvorby (producenti).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský obor navazuje magisterský obor produkce, který je nejvhodnější formou k získání dalšího vzdělání v této oblasti. Jeho obdobou je studijní magisterský obor divadelní manažerství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V případě přímého vstupu na pracovní trh lze doporučit např. prohloubení nabytých znalostí např. v oblasti ekonomie, práva nebo marketingu podle zvoleného profesního uplatnění např. prostřednictvím kurzů CŽV nabízených příslušnými vysokými školami.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. V bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti ekonomie, práva, managementu a dějin divadla. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší. Podmínkou přihlášení k bakalářské zkoušce je úspěšné absolvování tříletého bakalářského programu a vykonání všech předepsaných zkoušek.

Bakalářská zkouška se skládá z těchto částí:

1.Obhajoba diplomové bakalářské práce

2.Zkouška z teorie oboru produkce (ekonomie, právo, management a marketing)

3.Zkouška z historie a teorie divadla

Forma studia

prezenční

Garant oboru

David MÍREK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru