Herectví alternativního a loutkového divadla (8203R043)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Výjimečně (v případě výrazných talentových dispozic) lze přijmout uchazeče podmínečně (s požadavkem dokončení středoškolského vzdělání s úspěšně vykonanou maturitní zkouškou během bakalářského studia).

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Herectví alternativního a loutkového divadla je obor, zaměřený na přípravu k divadelní praxi. V bakalářském stupni studia se studenti seznamují s postupy současného loutkového, činoherního a především autorského divadla s akcentem na současné trendy světového divadla. Důraz je kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď, na práci s objektem, na divadlo fyzické a múzické s akcentem na interakci jednotlivých složek divadelního díla.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia herectví ALD prokazuje schopnosti jak po stránce kreativní, tak v rovině psychosomatické a vědomostní. Je schopen analýzy vlastní tvorby a její reflexe v širších souvislostech, individuální volby v nabídce trendů současného divadla s přihlédnutím ke specifice vlastního talentu a osobnostních předpokladů po získání základních obecných dovedností.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale i samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je schopen samostatné volby, jak nasměrovat vlastní uměleckou činnost v nových trendech divadla (performance, improvizace, autorské, loutkové a objektové divadlo, street art, nový cirkus, dokumentární, devised či multimediální divadlo…). Cílem studia herectví alternativního a loutkového divadla je vychovávat osobnosti, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby nebo ji interpretovat na špičkové profesionální úrovni s důrazem na inovativní a neotřelé postupy.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterské studium příslušného oboru na vysoké škole uměleckého zaměření, případně na příbuzných školách (JAMU, VŠMU, loutkářské obory v zahraničí, workshopy apod.) na základě specifického profilu jednotlivých absolventů.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Ukončení dosavadního bakalářského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní bakalářské zkoušky.

Podmínkou připuštění k bakalářské zkoušce je kreativní herecký výkon v klauzurním bakalářském představení.

Státní bakalářská zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní bakalářské zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Bakalářská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie oboru.

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Petra TEJNOROVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru