Scénografie alternativního a loutkového divadla (8203R062)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

Přijímací zkoušky jsou složeny ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací.

Přijímací zkouška se skládá z části teoretické a části talentové.

V rámci talentové zkoušky uchazeč předkládá soubor výtvarných domácích prací, případně návrhy pro divadlo využívající loutky či objekty. Hodnocena je schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace, schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách, manuální zručnost. Samozřejmostí je prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. V neposlední řadě je vyžadována otevřenost novým uměleckým impulzům z jiných oborů, ochota experimentovat s vlastní fyzickou přítomností v divadelních projektech i performancích a zejména schopnost týmové spolupráce. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Výjimečně (v případě výrazných talentových dispozic) lze přijmout uchazeče podmínečně (s požadavkem dokončení středoškolského vzdělání s úspěšně vykonanou maturitní zkouškou během bakalářského studia).

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Scénografie je komponentou divadelní inscenace, která může být různě vřazena do hierarchie ostatních složek. V divadle, kterým se zabýváme na katedře ALD (tj. v divadle loutkovém a jeho odvozených mutacích), je výtvarná složka neodmyslitelná, protože je významotvorná. Pojem neodmyslitelná však neznamená jednoznačně dominující. Obor scénografie zahrnuje všechny vizualizační prvky, tj. tvorbu prostoru, loutku, masku, kostým, rekvizitu etc.

Jde tedy o přípravu materiálu pro (specializovanou) hereckou práci. Smyslem výchovy v průběhu bakalářského studia scénografie ALD je na jedné straně akceptovat závislost na ostatních složkách, na druhé pak přinášet nová inspirující řešení a východiska. Zde posilujeme kontinuitu s moderním výtvarným uměním a jeho novými časoprostorovými formami.

Hlavní výsledky učení

Cílem bakalářského studia je rozvoj kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev jmenovitě té divadelní tvorby, která používá rozličné alternativní postupy v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby. Absolvent je seznámen se všemi typy problémů, se kterými se může později během své vlastní tvorby setkat - od loutkového divadla po různé interdisciplinární projekty.

Absolvent je schopen se zorientovat v možnostech oboru a rozhodnout se, jakým směrem se sám bude při svém uměleckém hledání ubírat.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia je připraven v tvůrčím týmu řešit umělecké úkoly, které přináší moderní divadelní praxe v divadlech loutkového či alternativního zaměření s přesahem do ostatních divadelních žánrů, včetně současných typů autorských projektů a experimentálních performancí. Zároveň je schopen autorsky realizovat své umělecké záměry, včetně loutek, masek, prostorových objektů atd. Dále je schopen uplatnit se v širokém spektru uměleckých aktivit, např. jako lektor workshopů, ilustrátor, grafik…, a to v závislosti na konkrétních specifických schopnostech daného absolventa.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterské studium na KALD DAMU, KČD DAMU, případně na příbuzných školách v tuzemsku i v zahraničí. Ve specifických případech je možno dále studovat na školách výtvarných (UMPRUM, AVU) či například na oboru audiovizuálních studií FAMU - na základě specifického profilu jednotlivých absolventů.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Ukončení dosavadního bakalářského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní bakalářské zkoušky.

Podmínkou připuštění k bakalářské zkoušce je realizace dramaturgie nebo režie klauzurního bakalářského představení s reflexí.

Státní bakalářská zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní bakalářské zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Bakalářská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie oboru.

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Kristýna TÄUBELOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru