Scénografie (8203R058)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Maturitní vysvědčení.

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články

č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné středoškolské vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání.

Profil oboru

Předmětem studia jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie participuje na vzniku koncepce a vizuální podobě dramatického díla. Koncepce výuky scénografie respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.

Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejích aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci.

Hlavní výsledky učení

Bakalář v oboru scénografie je schopen navrhnout a prezentovat scénografický projekt a vypracovat potřebnou dokumentaci a model. Technologicky zvládá materiály a jejich využití při realizaci. Dokáže sledovat a organizovat výrobu dekorací, kostýmů, mobiliáře a rekvizit. Má schopnost navrhovat kostýmní výpravu ve všech jejích aspektech a odborně zvládá realizaci kostýmů, masek, doplňků a líčení. Má základní znalosti filmové a televizní scénografie a technologii ateliérové stavby. Kompetentně spolupracuje se všemi členy tvůrčího týmu. Má znalosti a praktické zkušenosti při vytváření světelného designu a ovládá vlastnosti a možnosti využití všech druhů světelných zdrojů, projekcí a jejich ovládání. Je schopen tvůrčím způsobem spolupracovat při vytváření vizuální prezentace dramatického díla. Dokáže aplikovat a kreativně využívat získaných znalostí historie a teorie scénografie, hmotné kultury a dobových reálií a oděvů.

Profesní profil absolventů s příklady

Bakalář v oboru scénografie je všestranně vzdělaný scénograf s rozsáhlými znalostmi především z oblasti divadla, literatury a filmu. Bakalář zvládl technické a technologické předpoklady scénografické tvorby, dále projektování, osvětlování a akustiku scénografického prostoru. Je autorem světelného designu a realizátor scénografického projektu. Absolvent BA studia zvládl základy kostýmní tvorby a problematiku realizace kostýmního projektu pro všechny formy divadla, filmu a v televizi.

Je partnerem režiséra nebo choreografa při tvorbě dramatického díla a při jeho realizaci.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Magisterské studium scénografie, magisterské studium na všech dalších uměleckých školách podobného zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a získá požadovaný počet kreditů. Vytvoří a obhájí závěrečný bakalářský projekt a složí závěrečnou státní zkoušku, která se skládá ze zkoušek z teorie a historie oboru, z historie a teorie činoherního divadla a ze scénické technologie. Obhájí textovou část projektu a jeho teoretickou reflexi.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Vlasta KOUBSKÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru