Režie-dramaturgie činoherního divadla (8203R066)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium oboru režie-dramaturgie vychází z propracované a dlouhodobě ověřované metodiky učebního procesu, který je založený na unikátním systému spolupráce studentů a pedagogů v modelu malého profesionálního repertoárového divadla. Studenti jsou od počátku vedeni k intenzívní týmové spolupráci a teoretickému i praktickému poznávání jednotlivých profesí, nutných ke vzniku souborného divadelního díla. Proto na bakalářském stupni probíhá studium režie a dramaturgie společně a studenti procházejí také elementárním hereckým výcvikem. Studenti mají řadu předmětů rozvíjejících předpoklady pro zvolený obor a procházejí také cyklem teoretických a historických přednášek a seminářů. Postupné zvládání čím dál složitějších a náročnějších úkolů vrcholí přípravou a nastudováním bakalářské inscenace v rozsahu jednoaktové hry a její následnou reflexí.

Hlavní výsledky učení

Po zvládnutí bakalářského stupně by měli být studenti režie a dramaturgie dobře technicky vybaveni pro své profese a ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním. Cílem výuky je výchova a podpora silných a originálních osobností s jedinečným viděním světa, velkou mírou sebereflexe a schopnosti dalšího samostatného osobnostního zrání a uměleckého vývoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Bakalář oboru režie-dramaturgie je všestranně vybavený odborník, který je schopen rozvíjet své umělecké schopnosti v magisterském stupni oboru, nebo se může rovnou věnovat činnostem spojeným s dramatickým uměním a příbuznými audiovizuálními aktivitami na příslušné odborné úrovni, tedy odejít do praxe a najít uplatnění jako lektor dramaturgie, asistent režie, redaktor, uplatnit se v divadle a v ostatních médiích v oblasti PR , v produkční a řídicí sféře apod.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po úspěšném vykonání bakalářské zkoušky může student pokračovat v dalším vzdělávání v magisterském stupni oboru režie a dramaturgie na DAMU nebo ve škole podobného typu a zaměření v Čechách i v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Znalosti a dovednosti studentů jsou na konci každého semestru hodnoceny zápočtem nebo zkouškou, které jsou stanovené studijními plány a student je o nich informován prostřednictvím informačního systému (KOS). Organizace a forma kontroly studia je přesně určena Studijním a zkušebním řádem AMU (čl.15). Opakování zkoušky není možné v hlavních uměleckých předmětech, kdy známka F (zejména v prvním ročníku) vyjadřuje nedostatek studijních předpokladů: talentu, kreativity a pracovitosti, který se nepodařilo rozeznat v přijímacím řízení. Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou připuštění k bakalářským zkouškám je splnění všech požadavků vyplývajících ze studijních plánů, úspěšné zvládnutí bakalářské inscenace a její reflexe v písemné bakalářské práci. Státní bakalářská zkouška se skládá z hodnocení uměleckého výkonu, obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předem daných otázek z historie a teorie divadla a oboru před zkušební komisí, která je kromě interních pedagogů tvořena externími odborníky na danou oblast.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Zuzana SÍLOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru