Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (8203R053)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Výjimečně (v případě výrazných talentových dispozic) lze přijmout uchazeče podmínečně (s požadavkem dokončení středoškolského vzdělání s úspěšně vykonanou maturitní zkouškou během bakalářského studia).

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla je obor, zaměřený na přípravu k divadelní praxi. Absolvent bakalářského studia by měl být schopný vypracovat dramaturgicko-režijní koncepci inscenace či projektu, spolupracovat se scénografem a vést zkoušky s herci. Zaměření na alternativní divadelní formy znamená důraz na autorský přínos (schopnost napsat či zkomponovat scénář k inscenaci), experimentaci se scénickými prostředky a týmovou spolupráci. Zároveň je kladený důraz na specifické dispozice a vlohy studentů, ať už směřují spíše k improvizaci, divadlu autorskému, performativním prvkům, sociálnímu aspektu divadla apod. Ke studiu patří i základy divadelní teorie, základy divadelní historie a povědomí o divadle současném - především o alternativních proudech od site specific po nový cirkus. Studenti, profilující se spíše směrem k dramaturgii, se věnují více autorskému psaní a analytické složce dramaturgické práce. U studentů, tendujících spíše k režii, je největší důraz na přípravách projektů a spolupráci se studenty herectví a scénografie.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia režie-dramaturgie ALD by měl být schopný zformulovat téma vhodné pro scénickou realizaci. Dále by měl umět téma rozpracovat po dramaturgické stránce a nalézt pro ně adekvátní scénické prostředky. Měl by umět zformulovat své představy scénografovi, popřípadě dalším členům tvůrčího týmu (autor hudby, choreograf). Měl by mít základní dispozice pro vedení zkoušek s herci. K tomu patří osvojení si základů režijního a dramaturgického řemesla (analýza textu, dramatická situace, dialog, jevištní metafora). Měl by mít dostatečné povědomí o historii umění a současných tendencích alternativního a loutkového divadla, aby nehrozilo základní riziko nevkusu či anachronicky volených scénických prostředků. Měl by mít schopnost vnímat svou divadelní praxi jako osobní tvůrčí cestu, a tedy jako činnost nesnadnou, o to spíš však vnitřně obohacující.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia by měl umět realizovat komornější divadelní projekt od prvotního nápadu až po premiéru. Měl by mít představu o tom, jaké tvůrčí postupy a praktické podmínky jsou pro jím zvolený typ divadla zapotřebí. Měl by umět postavit tvůrčí tým či se stát jeho součástí. Měl by umět spolupracovat se scénografy, herci, autory scénické hudby, ale i produkčními. Měl by se základně orientovat v síti českých loutkových divadel a nezávislých divadelních studií, mít povědomí o celé šíři současných alternativních i experimentálních forem divadla doma i v zahraničí.

Studium umožňuje i práci v příbuzných oborech, například v rozhlase či v oboru dramatické výchovy (školy, volnočasové aktivity).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterské studium na KALD DAMU, KATAP DAMU, KČD DAMU, případně na příbuzných školách (JAMU, VŠMU, loutkářské obory v zahraničí apod.). Ve specifických případech je možno dále studovat na školách výtvarných (UMPRUM, AVU) či například na oboru audiovizuálních studií FAMU - na základě specifického profilu jednotlivých absolventů.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Ukončení dosavadního bakalářského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní bakalářské zkoušky.

Podmínkou připuštění k bakalářské zkoušce je realizace dramaturgie nebo režie klauzurního bakalářského představení s reflexí.

Státní bakalářská zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní bakalářské zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Bakalářská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie oboru.

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ADÁMEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru