Herectví činoherního divadla (8203T044)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium oboru herectví vychází z propracované a dlouhodobě ověřované metodiky učebního procesu, který je založený na unikátním systému spolupráce studentů a pedagogů v modelu malého profesionálního repertoárového divadla. Studenti jsou od počátku vedeni k intenzívní týmové spolupráci a teoretickému i praktickému poznávání jednotlivých profesí, nutných ke vzniku souborného divadelního díla. Procházejí cyklem historického a teoretického vzdělání, společným pro všechny obory DAMU, ale také zasvěcením do problematiky ostatních divadelních oborů. Od počátku se systematicky věnuje pozornost zvládnutí mluvy, zpěvu a pohybu, všech disciplín nutných pro profesionální přípravu herce pro činoherní divadlo, ale také pro další druhy divadla (muzikál, pohybové divadlo) i pro různá media (rozhlas, film, televizi, dabing). Východiskem a společným jmenovatelem všech předmětů je dramatičnost jako kvalita, která dává impulzy a předpoklady k tomu, aby herec vytvořil dramatickou postavu v jakémkoliv rozsahu a žánru. Student oboru herectví má možnost projít řadou kurzů u zahraničních pedagogů, zejména z moskevské školy-studia MCHAT, které Katedra činoherního divadla pravidelně zve. Stejně tak může absolvovat různé stáže na zahraničních divadelních školách (v Londýně, Moskvě, Berlíně atd.)

Hlavní výsledky učení

Herectví činoherního divadla je zaměřeno na získání širokého spektra znalostí a dovedností tak, aby se absolventi mohli uplatnit v divadlech různého typu a zaměření, od velkých repertoárových divadel až k malým experimentálním scénám, a stejně tak i v ostatních médiích, v rozhlase, filmu, televizi a dabingu. Katedra činoherního divadla nevychovává herce pro jednu vyhraněnou divadelní poetiku, ale pro profesi herectví jako takového, schopného proměny a vývoje v souladu s aktuálními potřebami současného divadla. Postupné zvyšování rozsahu a náročnosti uměleckých úkolů v jednotlivých semestrech vrcholí tvorbou celistvé a žánrově vyhraněné postavy v absolventském představení ve školním divadle Disk.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru herectví je důkladně a všestranně připraven na profesionální herecké práci v divadlech nejrůznějšího typu, zejména pak ve velkém činoherním divadle založeném na interpretaci dramatické literatury, ale v uměleckých projektech, které se z běžné divadelní produkce vymykají svou novátorskou poetikou. Pěvecká a pohybová průprava umožňuje absolventovi uplatnit se (v závislosti na druhu a míře jeho talentu) i v hudebním a pohybovém divadle. Stejně tak by měl být schopný zvládnout rozhlasové a filmové herectví.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolvent může pokračovat ve studiu na DAMU v jiném oboru nebo v doktorském programu Teorie a praxe divadelní tvorby a Scénická tvorba a teorie scénické tvorby, kde se může věnovat výzkumu herectví, jak z hlediska historického, teoretického i pedagogického. Může také studovat v doktorských programech na divadelních školách podobného typu (JAMU, VŠMU) nebo na zahraničních univerzitách (při zvládnutí jazyka na odpovídající úrovni).

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Znalosti a dovednosti studentů jsou na konci každého semestru hodnoceny zápočtem nebo zkouškou, které jsou stanovené studijními plány a student je o nich informován prostřednictvím informačního systému (KOS). Organizace a forma kontroly studia je přesně určena Studijním a zkušebním řádem AMU (čl.15). Opakování zkoušky není možné v hlavních uměleckých předmětech, kdy známka F (zejména v prvním ročníku) vyjadřuje nedostatek studijních předpokladů: talentu, kreativity a pracovitosti, který se nepodařilo rozeznat v přijímacím řízení. Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je splnění všech požadavků vyplývajících ze studijních plánů, úspěšné zvládnutí hereckého úkolu v absolventské inscenaci a jeho reflexe v písemné diplomové práci. Státní magisterská zkouška - se skládá z hodnocení uměleckého výkonu, obhajoby diplomové práce a zkoušky z předem daných otázek z historie a teorie divadla a z teorie herectví před zkušební komisí, která je kromě interních pedagogů tvořena externími odborníky na danou oblast.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jan BURIAN

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru