Režie činoherního divadla (8203T055)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia. Pokud student přichází z jiné divadelní školy, musí projít dvoufázovým přijímacím řízením, které se skládá z písemného vypracování režijně-dramaturgické koncepce jednoaktové hry a celovečerní hry s konkrétní představou jejich jevištní realizace. Komise následně zkoumá v rozhovoru s uchazečem jeho talentové a vzdělanostní předpoklady, druh praktického profesního školení, kterým prošel, jeho psychické dispozice a komunikační dovednosti. Zadává podle potřeby testy zkoumající fantazii a empatii a konkrétní úkoly režijního řešení dramatické situace v prostoru. Žádoucí je předložení a odborná obhajoba vlastního uměleckého díla - divadelní inscenace, scénické realizace, inscenace televizní nebo rozhlasové, přesvědčivý režijně-autorský podíl na scénickém díle, realizovaná režijně-scénografická koncepce apod.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z oboru režie-dramaturgie nebo příbuzného oboru, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku. Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Hlavní výsledky učení

Cílem výuky je výchova a podpora silných a originálních osobností s jedinečným viděním světa, velkou mírou sebereflexe a schopnosti dalšího samostatného osobnostního zrání a uměleckého vývoje. Student magisterského oboru režie dále rozvíjí svou schopnost samostatně tvořit a zkoušet s herci, učí se vytvořit kompozici inscenace syntézou všech složek jevištního výrazu a dát jí náležitý rytmus. Musí zvládnout práci v týmu s dramaturgem, scénografem a hudebníkem. Musí umět získat pro svůj režijní záměr celou skupinu herců a pomoci jim hledat a fixovat čitelnou podobu dramatické postavy v souhře s partnery. Strategickým cílem a hodnotícím výstupem je samostatné vytvoření inscenace jako uměleckého artefaktu s prokazatelným osobním interpretačním vkladem. Tento cíl je realizován ve školním divadle Disk nebo v profesionálním divadle.

Profesní profil absolventů s příklady

Magistr oboru režie musí být schopen samostatné tvorby a dokáže nastudovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy režijní práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, dokáže se orientovat v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po úspěšném vykonání magisterské zkoušky může student pokračovat v dalším vzdělávání v doktorském programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby, Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU, případně v doktorských programech na vysokých školách podobného zaměření u nás i v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Vyhodnocovací proces probíhá prakticky po celou dobu studia v dialozích pedagoga se studenty. Na konci každého semestru je práce každého studenta hodnocena celkově pedagogem daného předmětu, a to na základě průběžné aktivity, zadané písemné práce a pokroku v uměleckých disciplínách. V případě hlavních předmětů - scénická tvorba, inscenační tvorba - probíhá hodnocení na základě posouzení komise složené z pedagogů a vedení katedry. Znalosti a dovednosti studentů jsou na konci každého semestru hodnoceny zápočtem nebo zkouškou, které jsou stanovené studijními plány a student je o nich informován prostřednictvím informačního systému (KOS). Organizace a forma kontroly studia je přesně určena Studijním a zkušebním řádem AMU (čl.15). Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je splnění všech požadavků vyplývajících ze studijních plánů. Státní magisterské zkoušky se skládají z uměleckého výkonu (režie absolventského představení), jeho písemné reflexe (rozšířené o analýzu související divadelní problematiky) a zkoušky z předem daných otázek z historie a teorie divadla a z teorie režie. Zkušební komise je kromě interních pedagogů tvořena externími odborníky na danou oblast.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jakub KORČÁK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru