Režie činoherního divadla (8203T055)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z oboru režie-dramaturgie nebo příbuzného oboru, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku. Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Hlavní výsledky učení

Cílem výuky je výchova a podpora silných a originálních osobností s jedinečným viděním světa, velkou mírou sebereflexe a schopnosti dalšího samostatného osobnostního zrání a uměleckého vývoje. Student magisterského oboru režie dále rozvíjí svou schopnost samostatně tvořit a zkoušet s herci, učí se vytvořit kompozici inscenace syntézou všech složek jevištního výrazu a dát jí náležitý rytmus. Musí zvládnout práci v týmu s dramaturgem, scénografem a hudebníkem. Musí umět získat pro svůj režijní záměr celou skupinu herců a pomoci jim hledat a fixovat čitelnou podobu dramatické postavy v souhře s partnery. Strategickým cílem a hodnotícím výstupem je samostatné vytvoření inscenace jako uměleckého artefaktu s prokazatelným osobním interpretačním vkladem. Tento cíl je realizován ve školním divadle Disk nebo v profesionálním divadle.

Profesní profil absolventů s příklady

Magistr oboru režie musí být schopen samostatné tvorby a dokáže nastudovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy režijní práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, dokáže se orientovat v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po úspěšném vykonání magisterské zkoušky může student pokračovat v dalším vzdělávání v doktorském programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby, Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU, případně v doktorských programech na vysokých školách podobného zaměření u nás i v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Vyhodnocovací proces probíhá prakticky po celou dobu studia v dialozích pedagoga se studenty. Na konci každého semestru je práce každého studenta hodnocena celkově pedagogem daného předmětu, a to na základě průběžné aktivity, zadané písemné práce a pokroku v uměleckých disciplínách. V případě hlavních předmětů - scénická tvorba, inscenační tvorba - probíhá hodnocení na základě posouzení komise složené z pedagogů a vedení katedry. Znalosti a dovednosti studentů jsou na konci každého semestru hodnoceny zápočtem nebo zkouškou, které jsou stanovené studijními plány a student je o nich informován prostřednictvím informačního systému (KOS). Organizace a forma kontroly studia je přesně určena Studijním a zkušebním řádem AMU (čl.15). Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je splnění všech požadavků vyplývajících ze studijních plánů. Státní magisterské zkoušky se skládají z uměleckého výkonu (režie absolventského představení), jeho písemné reflexe (rozšířené o analýzu související divadelní problematiky) a zkoušky z předem daných otázek z historie a teorie divadla a z teorie režie. Zkušební komise je kromě interních pedagogů tvořena externími odborníky na danou oblast.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jakub KORČÁK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru