Dramatická umění (N8203)

Typ programu: navazující magisterský
Délka: 2 roky

Udělovaná kvalifikace

MgA.

Úroveň kvalifikace

magisterský navazující na bakalářský

Požadavky na přijetí

Přijímací řízení na magisterský studijní program je podmíněno absolvováním bakalářského studijního programu. Účelem přijímacího řízení je ověřit schopnost uchazeče k dalšímu rozvoji jeho talentu, teoretických znalostí a profesních dovedností.

Přijímací řízení nemůže být uchazeči prominuto. Obvyklou součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Pokud ji uchazeč úspěšně neabsolvuje, může být přijímací řízení s ním ukončeno předčasně.

O přijetí uchazeče do studia v magisterském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském.

Předpisy:

Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy akademie - Studijní a zkušební řád AMU.

Profil programu

Magisterský navazující program na DAMU připravuje samostatné umělecké osobnosti. Program navazuje na předchozí vzdělání příbuzných uměleckých směrů a dovádí schopnosti tvořivosti, koncepčního myšlení, uměleckého vyjádření na kvalitativně vyšší úroveň než v bakalářském stupni. Absolventi ukončují studium magisterského programu jako plně vybavené kreativní osobnosti, které nacházejí dobré uplatnění na trhu práce, ať již ve sféře divadla, audiovizuálních médií, ve výchově a vzdělávání nebo v kulturním managementu.

Hlavní výsledky učení

Kultivace schopnosti koncipovat a realizovat komplexní umělecké dílo v příslušném oboru (ať jde o scénografický návrh, autorský text, dramaturgicko-režijní koncepci tak též o následnou scénickou realizaci apod.). Absolventi oboru dramatická výchova jsou vybaveni pro umělecko-pedagogickou práci s dětmi a mládeží.

Profesní profil absolventů s příklady

Magistr v oboru dramatické umění je samostatně tvořící osobnost, je schopen koncipovat, případně realizovat kreativní dílo jemu příslušného oboru na odpovídající umělecké a profesionální úrovni; orientuje se v metodologii oboru, má široké a hluboké znalosti a porozumění metodám ve vztahu k výzkumným/uměleckým postupům. Součástí jeho schopností je reflektovat na odpovídající teoretické úrovni jak specifické problémy příslušného oboru, tak obecné problémy dramatického umění, i uplatnit se v organizačně-řídící oblasti. Absolventi magisterských oborů DAMU nacházejí uplatnění ve všech druzích dramatického umění, prestižních uměleckých nebo vzdělávacích institucích i jako samostatně tvořící osobnosti (režiséři, dramaturgové, scénografové, autoři), učitelé dramatické výchovy, členové nezávislých uměleckých uskupení, umělečtí publicisté a kulturní producenti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení magisterského studijního programu, je možné pokračovat v dalším studiu v doktorandském studijním programu.

Struktura kurzů

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému.

Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionelní, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětu a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín.

V případě, že je student hodnocen stupněm -F-, nebo -nezapočteno- je mu ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách v platném znění. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se předem omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neuspěl. Po dohodě s pedagogem muže student složit zkoušku i před stanoveným termínem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem -Započteno- (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. V případě hlavních předmětu probíhají zkoušky obvykle před komisí.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice -A, B, C, D, E, F-.

A (výborný výkon převyšující daná kritéria),

B (nadprůměrný standard s minimem chyb),

C (průmětný výkon s přijatelným počtem chyb),

D (přijatelný výkon s větším počtem chyb),

E (výkon vykazuje minimální naplnění kritérií),

F (nepřijatelný výkon).

Kromě uvedené stupnice se v informačním systému muže použít i označení -X-, které vyjadřuje stav, kdy bylo rozhodnuto klasifikaci v daném termínu neudělit. Hodnocení musí být zaneseno do informačního systému během dvou pracovních dnu následujících po složení zkoušky nebo získání zápočtu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, odevzdal vysokoškolskou kvalifikační práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba diplomové práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí -A, B, C, D, E, F-. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční / kombinované

Ředitel programu nebo ekvivalent

prof. Mgr. PROVAZNÍK Jaroslav

Profesní profil absolventa

Garant programu

doc. Mgr. HANČIL Jan

Výčet oborů