Produkce (8203T051)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 1. 6. 2022.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru produkce, či oborech příbuzných (např. divadelní manažerství, arts management atd).

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy. Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od BA stupně se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění (označovaných také jako „performing arts“), tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění.

Náplň hlavních předmětů je určována zejména zvolenou specializací studia (viz www.damu.cz), resp. schváleným tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je na základě přijatého teoretického směřování a po dohodě s odborným konzultantem formulováno individuální studijní zaměření, které vychází z jeho profesních zájmů, ze získané praxe, z dosavadních zkušeností a případně i z bakalářského studia.

Výuka je zaměřena zejména na rozšiřování tvůrčích producentských a manažerských schopností posluchače a jeho osobnostní rozvoj a výzkumnou práci ve zvolené oblasti.

K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění (z nekomerční i podnikatelské sféry) nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účastí na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského oboru produkce byl seznámen s veškerými oblastmi provozování divadelní činnosti ve všech formách v ČR a z části i v zahraničí. Má podrobné znalosti o situaci v současné kultuře a na mediální scéně a je trénován v dovednostech, jako jsou řízení, organizování nebo komunikace. Je veden k samostatnosti a kreativitě a má tudíž předpoklady k uplatnění ve vrcholovém managementu divadelních institucí, jako nezávislý producent v oblasti živých umění nebo jako specialista v oblastech ekonomiky, marketingu, managementu nebo práva v rámci provozování umělecké, zejména divadelní činnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie proveditelnosti uměleckých projektů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat pracovní týmy, řídit je, případně vést menší divadelní organizace, nebo neumělecká oddělení velkých institucí v oblasti performing arts.

Absolventi jsou připraveni pro práci v managementu divadelních institucí, zejména neziskových repertoárových divadel, případně podnikatelských subjektů v kultuře, nebo jako samostatní iniciátoři uměleckých aktivit - producenti, případně analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na studium magisterského oboru produkce lze navázat např. studiem doktorského programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby nebo Alternativní a loutková tvorba a její teorie. Pokračovat lze i některým doktorským programem kulturního managementu v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Magisterská zkouška je vyústěním individuálního studijního plánu posluchače, který směřoval k odborné specializaci studenta. Vlastní zkouška tedy vychází zejména z přeložené magisterské diplomové práce, která musí mít charakter tvůrčího činu. Nejde tedy o prosté shrnutí problému, ale o objevný a kreativní přístup a osobitý způsob myšlení, jejichž výsledkem je originální řešení, které má zásadní kvalitativní význam pro studovaný obor. Obhajoba diplomové práce i následná diskuse o odborných otázkách má charakter dialogu studenta se členy komise. Ta hodnotí zejména samostatné tvůrčí myšlení studenta v kontextu tématu předložené práce i budoucího profesionálního uplatnění absolventa.

Obsah státní magisterské zkoušky:

1.Obhajoba diplomové magisterské práce

2.Zkouška z teorie oboru (divadelní producentství; arts management a arts marketing; ekonomika, právo a provozování divadla)

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Bohumil NEKOLNÝ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru