Dramatická výchova (8203T007)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru dramatická výchova na DAMU nebo oboru Divadlo a výchova na JAMU, případně oborů zaměřených na edukaci nebo dramatické umění a získání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu CŽV organizovaném katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se divadelní průpravy a učitelských kompetencí. Dále je věnována pozornost předmětům zaměřeným na teorii a historii, příp. též kritiku dramatické výchovy a dětského divadla a přednesu a speciálním oblastem nebo tématům oboru: divadlo ve výchově a vzdělávání a jiné typy interaktivních nebo paradivadelních aktivit, divadlo pro děti, divadelní aktivity a edukace prostředictvím divadelních/dramatických aktivit při práci s jinými než dětskými účastníky.Paralelně s tím jsou posluchači postupně uváděni do problematiky praktické práce se skupinou dětí a mladých. Práce s dětmi nebo mládeží je završena přípravou samostatného tvůrčího projektu s vlastní dětskou nebo středoškolskou skupinou, případně se skupinou dospělých, která je vedena s edukačními cíli.

Hlavní výsledky učení

Zná současný stav oboru, s hlubokou mírou porozumění charakterizuje specifika práce a metodiku několika současných osobností oboru, inspiruje se jí a porovnává ji se svou vlastní metodikou.

Má hluboké znalosti z historie a teorie oboru. Rozumí vývoji dramatické výchovy v souvislosti s vývojem pojetí dítěte, vzdělávání.

Kromě hluboké znalosti teorie, historie a didaktiky dramatické výchovy a dětského divadla má vědomosti zejména z oblasti teatrologie, estetické výchovy, pedagogiky, psychologie a dokáže vyhledávat informace týkající se těchto oblastí, umí zvážit význam daného jevu pro výchovu a jeho transformovatelnost do podoby dramatickovýchovné akce.

Absolvent oboru je schopen samostatně plánovat, uskutečňovat a hodnotit umělecko-výchovný proces. Ve složce pedagogicko-psychologického vzdělání je schopen chápat a uskutečňovat výchovu jako systém, který je vnitřně strukturovaný a který je zároveň součástí sítě jiných společenských systémů, je schopen vidět jako centrální prvek tohoto systému žáka nebo aktivního účastníka, je schopen reflektovat sebe jako učitele a reflektovat fungování procesu výchovy a vzdělávání.

Je schopen samostatně plánovat, vést a vyhodnotit rozsáhlý dramatickovýchovný nebo inscenační projekt zejména s dětmi, mládeží, ale i s dospělými účastníky.

Je schopen vymezit oborový výzkumný problém, použít problému a cíli odpovídající výzkumné metody, výzkum samostatně realizovat a vyhodnotit. Přináší do oboru nové původní informace opřené o odborně reflektovanou praxi a výzkum.

Je schopen argumentačně obhájit místo dramatické výchovy v současném vzdělávání, je připraven vytvářet koncepční materiály na úrovni instituce (např. koncepci zavedení předmětu Dramatická výchova na konkrétní ZŠ nebo Dramatického oboru na konkrétní SŠ) do kurikula školy a přijmout odpovědnost za jejich realizaci.

Profil absolventa magisterského studia v sobě zahrnuje úrovně odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí získané předcházejícím studiem především bakalářského stupně studijního programu.

Profesní profil absolventů s příklady

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží ve vyučování na různých stupních vzdělávání i v zařízeních zaměřených na volný čas, v edukační práci prostřednictvím divadelního/dramatického umění i s jinými než dětskými skupinami účastníků.

Profesní uplatnění absolventa: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ/DDM a další vzdělávací instituce -pedagog volnočasových aktivit i předmětů, které jsou součástí povinného kurikula konkrétní instituce - učitel dramatické výchovy, literárně-dramatického oboru, učitel dramatického oboru a předmětů, oborů a oblastí souvisejících. Dále jako lektor vzdělávacích programů v muzeích, galeriích, knihovnách, dramacentrech apod.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány.

Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionální, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Státní magisterská zkouška z oboru Dramatická výchova má tyto části:

  1. Diplomová práce a její obhajoba.
  2. Didaktika dramatické výchovy (včetně obhajoby samostatného tvůrčího projektu).
  3. Teorie a historie dramatických umění (kromě obecné a české historie divadla se otázky týkají všech aspektů divadelního umění ve vztahu k dramatické výchově, např. divadelnosti a dramatičnosti, dramatické situace, improvizace a interpretace, problematiky dětského hráčství a herectví atd.).
  4. Teorie a historie dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (otázky jsou zaměřeny na všechny oblasti dramatické výchovy a aspekty jejího zkoumání, zejména na vztahy mezi divadlem, psychologií a pedagogikou, především na problematiku hry a hraní rolí, na osobnost pedagoga dramatické výchovy a na charakter dramatickovýchovného procesu a jeho různé typy, cíle a metody).

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je zejména realizace samostatného tvůrčího projektu, jehož obhajoba je součástí státní zkoušky (v rámci zkoušky z didaktiky dramatické výchovy).

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Radek MARUŠÁK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru