Režie alternativního a loutkového divadla (8203T068)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Doložitelné ukončené bakalářské vzdělání uměleckého nebo příbuzného humanitního směru.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené bakalářské vzdělání, přehled dosavadní kreativní činnosti, schopnost samostatné kreativní práce v úzké interakci s ostatními obory studia na KALD DAMU v katedrou nabízených ateliérech.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium je rozvíjeno v individuálních kreativních programech v úzké součinnosti s ostatními obory katedry (dramaturgie, scénografie, herectví), směřuje k prohloubení vlastní individuální kreativity, orientace v oboru, schopností sebereflexe a vytvoření větší závěrečné kreativní práce, spojené s přípravou, vypracováním a obhajobou diplomové práce při státní závěrečné zkoušce.

Hlavní výsledky učení

Schopnost vlastní umělecké koncepční práce, podložené hlubokými znalostmi z oboru a schopností sebereflexe, schopnost týmové spolupráce a vedení vlastního kolektivu, orientace v současném divadelním prostředí po stránce umělecké i ekonomicko-provozní.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je vysoce kvalifikovaný umělec se schopností samostatné i týmové tvůrčí a koncepční práce. Umí realizovat dílčí projekty, orientuje se v celkové problematice vzniku a průběhu jevištního díla. Stává se samostatným šéfem tvůrčích týmů v široké paletě forem současného otevřeného divadla se specifickým akcentem na tvorbu divadla objektů a divadla loutkového.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Možnost doktorského studia na KALD DAMU nebo na dalších katedrách DAMU nebo na dalších vysokých uměleckých školách nebo školách obdobného humanitního zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Ukončení dosavadního magisterského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní magisterské zkoušky.

Podmínkou připuštění k magisterské zkoušce je zejména realizace závěrečné kreativní práce s reflexí.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Magisterská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie dramatických umění.

Historie a teorie oboru.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ADÁMEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru