Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203T045)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Titul Bc. anebo BcA. z VŠ, které předpokládají veřejné vystupování jako nedílnou součást profese, například divadelní obory (herectví, režie, dramaturgie, divadelní věda), pedagogika, psychologie, práva, teologie, žurnalistika apod.

Profil oboru

Studium herectví nikoli ve smyslu interpretace přidělené role, ale ve smyslu autorském, tedy výchova k tvořivé osobnosti, schopné stát za svými autorskými činy, osobně je prezentovat a rozvíjet v dialogu s prostředím, do něhož vstupují. Autorství tu tedy není chápáno jen jako produkce artefaktů, ale jako každá originální tvořivá aktivita, která se děje ve společenském prostoru a už tím - chtíc nechtíc - tento prostor proměňuje, měla by tedy za své počínání osobně ručit, nést odpovědnost. A měla by také mít k němu dostatečnou kondici, neboť existence ve společenském prostoru klade na každého člověka značné psychosomatické nároky. Proto je studium herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku založeno na získávání zkušeností v hlavních dimenzích lidského projevu: na výchově k hlasu, k řeči, k pohybu a k dialogickému jednání. Teoretické předměty jsou voleny tak, aby těmto dovednostem či spíše mohoucnostem poskytovaly reflexi a širší horizont. Magisterský stupeň prohlubuje dovednosti a znalosti studované ve stupni bakalářském, vede k větší samostatnosti absolventa, k větším individuálním autorským projektům a k propojování získaných dovedností a zkušeností ze studia předchozího a obohacuje studium zejména o oborovou pedagogiku.

Hlavní výsledky učení

Odborné znalosti - student chápe a dokáže vysvětlit autorské aspekty herecké tvorby v elementárním kontextu evropské kultury. Rozumí základním filosofickým, antropologickým a psychologickým aspektům autorství. Dokáže pojmenovat základní zásady pedagogiky jednotlivých psychosomatických disciplin. Dokáže formulovat metodické problémy autorské herecké práce. Dokáže vysvětlit principy využití divadelních postupů v nonarteficiální sféře.

Odborné dovednosti - student dokáže vytvořit textovou předlohu autorského vystoupení v rozsahu 45 minut a umí strukturovat jeho jevištní podobu. Dokáže prakticky aplikovat divadelní principy v nonarteficiální sféře. Obecné způsobilosti - student je schopen partnerské souhry na jevišti, má hluboce zažitou etiku autorské tvorby a vykazuje znaky pokročilé psychosomatické kondice

Profesní profil absolventů s příklady

Neboť cílem studia je sebevědomá, tvořivá osobnost, její profil a uplatnění může být - a také bývá - velmi rozmanité. Nejčastěji se absolventi uplatňují v tzv. pomáhajících a pedagogických profesích nejrůznější specializace, počínaje školami mateřskými a konče školami vysokými, často jako lektoři psychosomatických disciplín. Uplatňují se také jako autoři vlastních projektů divadelních, výtvarných, literárních ad. či působí v mediální sféře (moderátoři, scenáristé aj.).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby a Autorské herectví a teorie autorské tvorby, popř. studium doktorského programu dalších oborů DAMU, JAMU a dalších, zejména humanitních vysokých škol. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou je uzavření všech předmětů studia, odevzdání diplomové práce a její obhajoba, závěrečná autorská prezentace (samostatné autorské představení) a orientace v teorii oboru a dějinách divadla, prokázaná před zkušební komisí.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Michal ČUNDERLE

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru