Scénografie alternativního a loutkového divadla (8203T062)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Doložitelné ukončené bakalářské vzdělání uměleckého nebo příbuzného směru.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené bakalářské vzdělání v oboru scénografie či v oborech příbuzných, přehled dosavadní kreativní činnosti, schopnost samostatné kreativní práce v úzké interakci s ostatními obory studia na KALD DAMU v katedrou nabízených ateliérech.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Základními okruhy zájmu zůstávají: loutkové divadlo, pohybové divadlo, nový cirkus a další experimentální divadelní a paradivadelní formy stejně tak jako interakce scénografie s ostatními formami umění: s dramatem, tancem a architekturou. Novými posláními scénografie zůstávají: divadlo v nedivadelních prostorech, scénografie veřejných prostor, scénické využívání opuštěných prostor, scénografie nových médií. Pro obor je charakteristické hledání a spojování tvůrců i z jiných než divadelních oborů, a to jak humanitních, tak technických.

V neposlední řadě zůstává pěstování schopnosti týmové spolupráce, kdy sounáležitost scénografie s ostatními obory na KALD DAMU (dramaturgie, režie, herectví) společně tvořícími studijní program studia oboru - dramatická umění - je rozhodující a studenti různých oborů prochází společně v úzkém kontaktu praktickými cvičeními, prezentacemi a představeními. Tak se na KALD DAMU tvoří model praxe, se kterou se budou studenti setkávat po absolutoriu.

Hlavní výsledky učení

Schopnost samostatné tvorby v divadelních i paradivadelních projektech, scénografické metafory a stanovení souvislostí s dramatickou látkou. Vedle základních znalostí, spojených s ukončeným studiem, je absolvent schopen pracovat s vlastní kreativitou, vědomostním a tvůrčím potenciálem, imaginativním a originálním vztahem k:

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je schopen týmové i samostatné práce v kulturních projektech, divadelních inscenacích, kdy může být zaměstnán jako scénograf v různých typech divadel, při divadelních inscenacích v plenéru a veřejném prostoru, při samostatných instalacích, vést tematizované dílny (např.: scénografické a kostýmní tvorby s ohledem ke společenskému a vzdělávacímu aspektu dílny), pracovat jako kurátor, realizátor a iniciátor projektů i festivalů. Absolvent je připraven být iniciátorem a aktivním členem tvůrčího týmu a dále se v oboru vzdělávat. Je připraven obstát jako scénograf v současných experimentálních formách a vývojových trendech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Možnost doktorského studia na KALD DAMU nebo na dalších katedrách DAMU nebo na dalších vysokých uměleckých školách nebo školách obdobného humanitního a uměleckého zaměření v ČR i v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. V magisterském stupni studia je při hodnocení kladen zřetel především na samostatnou, společensky a tvůrčím způsobem uskutečněnou zajímavou práci buď v divadelních prostorách DAMU, nebo na veřejnosti uvedenou realizaci kulturních projektů (např.: v divadle, v komunitním / společenském prostoru apod.).

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech souvisících s vizuální a dramatickou formou jsou zkoušky vedeny formou prezentace prací výstavou či společným divadelním představením.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Ukončení dosavadního magisterského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní magisterské zkoušky.

Podmínkou připuštění k magisterské zkoušce je zejména realizace samostatného tvůrčího projektu.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Magisterská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie dramatických umění.

Historie a teorie oboru.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Andrea KRÁLOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru