Herectví alternativního a loutkového divadla (8203T043)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvování předchozího bakalářského studia ukončeného státní zkouškou v oboru herectví.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Herectví alternativního a loutkového divadla je obo, zaměřený na přípravu k divadelní praxi. V prvních ročnících studia se studenti seznamují s postupy současného loutkového, činoherního a především autorského divadla s akcentem na současné trendy světového divadla. Důraz je kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď i na práci s objektem a loutkou, na divadlo fyzické a múzické s akcentem na interakci jednotlivých složek divadelního díla.

V dalších ročnících pak studium herectví vede k rozvoji studenta jako samostatné a svébytné tvůrčí osobnost působící ve stále se rozšiřujícím prostoru divadelních aktivit. Pojem herectví je v tomto případě chápán v širších, ale současně i specializovanějších souvislostech. Studium tedy zahrnuje i společenské funkce divadla a interaktivní souvislosti s příbuznými uměleckými obory. Současně otevírá nové prostory hereckého uplatnění jako site specific, nový cirkus, performing, divadlo nových technologií, divadlo objektů apod. Cílem je tedy vychovávat osobnosti, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby nebo ji interpretovat na špičkové profesionální úrovni s důrazem na inovativní a neotřelé postupy.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia herectví ALD prokazuje schopnosti jak po stránce kreativní, tak v rovině psychosomatické a vědomostní. Je schopen analýzy vlastní tvorby a její reflexe v širších souvislostech, individuální volby v nabídce trendů současného divadla s přihlédnutím ke specifice vlastního talentu a osobnostních předpokladů po získání základních obecných dovedností.

Je tedy schopen samostatné a vědomé kreativní tvorby, náležité reflexe ve vývojových souvislostech současného umění i tvorby v samostatných projektech a inscenacích v týmové spolupráci s akcentem na autorskou tvorbu s využitím improvizace a interaktivitu divadelní tvorby.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá pokročilé znalosti a dovednosti tak, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale především samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je nasměrován ve své umělecké činnosti, je totiž znalý performance, improvizace, autorského, alternativního, loutkového i objektového divadla, street artu, nového cirkusu apod. Po absolutoriu je schopen samostatné tvůrčí práce, iniciuje nové projekty se zásadním autorským přispěním. Absolvent umí také náležitě reflektovat a analyzovat svou divadelní tvorbu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Možnost doktorského studia na KALD DAMU nebo na dalších katedrách DAMU nebo na dalších vysokých uměleckých školách nebo školách obdobného zaměření s vlastním individuálním projektem studia.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky, stanovené studijními plámy. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia, uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušných předmětech. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

a) Po 2. roce studia složit postupovou zkoušku.

Podmínkou připuštění k postupové zkoušce je ukončení čtyř semestrů studia herectví ALD.

Cílem postupové zkoušky je ověření základních profesních znalostí a dovedností.

Úspěšný výsledek postupové zkoušky je základní podmínkou pro pokračování v magisterském studiu.

Postupová zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení postupové zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Postupová zkouška má tyto části:

Přihlášený tvůrčí výkon, písemná reflexe a její obhajoba.

Historie a teorie oboru.

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

b) Ukončení čtyřletého magisterského studia ve všech předmětech a získání příslušného počtu kreditů. Složení státní magisterské zkoušky.

Podmínkou připuštění k magisterské zkoušce je kreativní herecký výkon v klauzurním magisterském představení.

Státní magisterská zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní magisterské zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Magisterská diplomová práce a její obhajoba.

Historie a teorie oboru.

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Vratislav ŠRÁMEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru