Scénografie (8203T058)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Ukončené vysokoškolské bakalářské studium scénografie nebo v oborech příbuzných (AVU, VŠUP, FA ČVUT).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské bakalářské studium scénografie nebo v oborech příbuzných (AVU, VŠUP, FA ČVUT).

Profil oboru

Výuka oboru je založena na prolínání umění, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Výuka probíhá ve třech specializovaných ateliérech

Specializace je možné kombinovat.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia scénografie divadelní dokáže na základě teoretické přípravy získaných znalostí vytvořit koncepčně domyšlený, osobitý, autorský komplexní scénografický projekt s výraznou uměleckou kvalitou.

Dále absolvent umí prezentovat a obhájit scénografický projekt, vyřešit materiálovou a technologickou koncepci díla, dovede vytvořit koncepci světelného designu, teoreticky reflektovat vlastní uměleckou práci, inspirovat tvůrčí tým,

po umělecké stránce vést realizaci uměleckého díla.

Dovede vytvořit model a příslušnou dokumentaci díla a svým výtvarným řešením spoluvytvářet prezentaci dramatického díla na veřejnosti. Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.

Autorsky se podílí na tvorbě dramatického díla.

Absolvent prokazuje hluboké znalosti a porozumění v teoretické základně oboru. Je schopen vlastní interpretace díla odpovídající soudobému stavu ve vývoji oboru a aplikace kontextů s uměleckou tvorbou ostatních výtvarných disciplin. Dokáže teoreticky reflektovat vlastní uměleckou tvorbu.

Absolvent magisterského studia kostýmu a masky řeší tvůrčím způsobem kostýmní výpravy pro divadlo, film, televizní tvorbu. Vytváří samostatné koncepční řešení kostýmní výpravy. Dokáže nakreslit či jinak výtvarně sdělit jednotlivé návrhy kostýmů v rámci celkové koncepce inscenace. Dovede svou kostýmní výpravu obhájit a zdůvodnit a svůj umělecký záměr a jeho řešení argumentačně podpořit. Spolupracuje s celým tvůrčím týmem a dokáže reagovat na dílčí změny v průběhu příprav dramatického díla. Umí prezentovat a obhájit své návrhy a design projektu celé kostýmní výpravy před ostatními tvůrci a realizátory.

Absolvent magisterského studia oboru scénografie filmové a televizní, je připraven být plnohodnotným členem tvůrčího týmu při práci na audiovizualním díle. Absolvent tohoto oboru prokazuje široké a hluboké znalosti potřebné nejen z hlediska scénického návrhu, ale i z hlediska jeho realizace. Orientuje se v metodách práce filmového scénografa. Absolvent je natolik obeznámen s technickým a ekonomickým hlediskem tvorby, že dokáže volit vhodné postupy a metody při řešení tvůrčích profesních úkolů. Je seznámen s nejmodernějšími poznatky v tomto oboru a je schopen je tvůrčím způsobem zapojit do své práce. Svoji volbu a řešení dokáže dostatečně argumentačně obhájit a zdůvodnit. Při práci na filmovém díle dokáže reagovat na problémy vyvolané interním nebo externím vlivem a dokáže na ně efektivně reagovat. Absolvent je připraven prezentovat svoji práci, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit problémy daného zadání, dále je schopen realizace svého návrhu a zvládá komunikaci s výrobci dekorace, stejně jako s ostatními spolupracovníky. Orientuje se v systému práce filmové stavby a výpravy.

Profesní profil absolventů s příklady

Scénografie divadelní - absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů a díky jazykovému vybavení i v divadlech v zahraničí. Další možnosti uplatnění: scénograf výstav, koncertů, událostí, event. multimediálních prezentací.

Scénografie kostýmu a masky - absolventi této specializace se uplatňují ve všech českých i zahraničních divadlech, v oblasti filmové, televizní a multimediální tvorby i v oblasti nových médií a oděvním výtvarnictví.

Scénografie filmová a televizní - výuka je koncipována tak, aby se absolvent tohoto oboru byl schopen zapojit se do práce na filmovém díle v nejrůznějších pozicích výtvarného oddělení filmového štábu. Absolvent tak může zastávat pozice od návrháře dekorací přes ilustrátora, vedoucího výpravy, uměleckého vedoucího výtvarného oddělení až po hlavního scénografa filmu. To znamená, že je schopen reagovat na nabídku jak tuzemských, tak zahraničních producentů a jeho profesní a znalostní úroveň je zcela srovnatelná s úrovní absolventů na zahraničních vysokých školách tohoto oboru.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby a Scénická tvorba a teorie scénické tvorby. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je zejména realizace samostatného tvůrčího projektu, jehož obhajoba je součástí státní zkoušky.

Státní magisterská zkouška se skládá z Diplomního projektu a jeho obhajoby. U zkoušky z Teorie a historie oboru a z Historie a teorie dramatického umění se předpokládá vlastní teoretická reflexe projektu a vlastního autorského přístupu.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jan ŠTĚPÁNEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru