Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (8203V075)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia dramatického umění i dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných oborů, a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření a/či uplatňování scénických projevů a jsou schopni reflexe této činnosti, nebo se věnují teoretickému či historickému studiu scénické tvorby a jejích předpokladů s důrazem na proces její geneze a provozování.

Přijímací řízení probíhá ústně před komisí na základě předem odevzdaného projektu disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Součástí přijímacího řízení je kromě rozpravy nad projektem i ověření znalostí nejméně jednoho světového jazyka. Rozprava nad projektem má ověřit uchazečovy předpoklady k samostatnému vědeckému či uměleckému výzkumu a v druhém případě i schopnost teoretické reflexe vlastní tvorby.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Ukončené magisterské studium v oboru, na něž se studium zaměřuje, a příbuzných oborů, a získání magisterského titulu.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu dramatická umění a příbuzných programech (múzická umění, výtvarné umění, estetika, divadelní, filmová a hudební věda, mediální studia apod.).

Profil oboru

V návaznosti na magisterský stupeň studijního programu dramatická umění se doktorské studium oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby zaměřuje na zkoumání vlastního základu i způsobů scénování a projevů scéničnosti a scénovanosti ve věku médií, a to jak specifických scénických způsobů uplatňovaných v umění a příbuzných oblastech, tak i nespecifických scénických projevů v každodenním životě.

Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému a jeho cílem je kultivovat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin (režie, dramaturgie, scénografie, herectví apod.), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Předpokládá se:

zapojení (i převážně teoreticky zaměřeného) doktoranda do procesu geneze a/či šíření a zhodnocení scénického díla či děl a podíl na specifickém výzkumu rozvíjeném v rámci školy;

aktivní účast v projektech SVV, zaměřených na zvolené problémy specifického i nespecifického scénování a jejich vzájemnou vazbu, a to od shromažďování dokumentačního materiálu pro samostatné výstupy uveřejňované v tematických monografiích;

pedagogická asistence v odpovídajících předmětech (scénická, režijní a herecká propedeutika, divadlo a drama v západní/české kultuře, základy tvůrčího projevu, scénologie atp.)

Hlavní výsledky učení

Absolvent doktorského studia scénické tvorby je vysoce kvalifikovaný odborník - scénický umělec a/či teoretik, jehož tvůrčí činnost má povahu samostatného zkoumání možností scénické tvorby a jejích různých disciplín i jejich zdrojů souvisejících se scéničností a scénovaností v současném světě, který je zásadně ovlivňovaný scénickou aktivitou médií.

Úroveň jeho umělecké i vědeckovýzkumné činnosti a její výsledky odpovídají získaným zkušenostem a vývoji vědeckého zkoumání dané oblasti u nás i ve světě včetně uveřejněných původních výstupů vlastního výzkumu.

Profesní profil absolventů s příklady

Přímá součinnost umělecké a teoretické činnosti umožňuje absolventům v postavení vedoucích osobností předních uměleckých a kulturních institucí ovlivňovat vývoj oboru a tvůrčím způsobem jej formovat prostřednictvím vlastní praktické umělecké, teoretické, koncepční, pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Mezi pracoviště, na nichž se uplatňují dosavadní abolventi doktorského studia oboru ve vedoucích profesích, patří např. Národní divadlo Praha a další pražská i mimopražská divadla (Švandovo divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Jihočeské divadlo, Divadlo F.X. Šaldy, Divadlo Petra Bezruče ad.) i nezávislé umělecké skupiny (Farma v jeskyni, Teatr novogo fronta), Český rozhlas, pedagogická a vědeckovýzkumná pracoviště vysokých škol (AMU, FF UK, Univerzita Hradec Králové, Slezská univerzita Opava, Ostravská univerzita).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolvent doktorského studia dosahuje nejvyššího možného stupně vzdělání v daném oboru.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Studium probíhá prostřednictvím samostatného uměleckého a/či teoretického výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele formou individuálního studijního programu.

Výsledky výzkumné činnosti doktorandů se průběžně diskutují v doktorském semináři scénologie.

V rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací).

Formami kontroly studia jsou zkoušky stanovené studijním plánem na základě prací odevzdávaných v průběhu studia a hodnocených v každém roce.

Zkouška je klasifikována podle stupnice prospěl – neprospěl.

Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Státní doktorské zkoušce předchází jazyková zkouška, která ověřuje znalost dvou jazyků v rozsahu potřebném jak vzhledem ke studiu literatury, tak mezinárodnímu styku v oboru.

Státní doktorská zkouška se skládá ze státní zkoušky ověřující uchazečovy znalosti 1) ze scénologie (scénická tvorba a scéničnost resp. scénovanost v historii a současné mediální kultuře) a 2) z dějin a teorie dramatického umění v kontextu kultur; její úspěšné složení je předpokladem obhajoby disertační práce.

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Zuzana SÍLOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru