Dramatická umění (P8203)

Typ programu: doktorský
Délka: 3 roky

Udělovaná kvalifikace

Ph.D.

Úroveň kvalifikace

doktorský

Požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu MgA./Mgr., přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia před přijímací komisí. O přijetí uchazeče do studia v doktorském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu magisterském.

Předpisy:

Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy akademie - Studijní a zkušební řád AMU.

Profil programu

Program vychovává vysoce kvalifikované odborníky ve čtyřech oborech: scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie), alternativní a loutková tvorba a její teorie, autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky a teorie a praxe divadelní tvorby. Studijní program je zaměřen jak na získání a prokázání schopnosti samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umělecké tvorby a veřejného vystupování vůbec, tak na samostatný výzkum, využitelný případně v pedagogické práci. Doktorský program na DAMU je zaměřen na výzkum obecných vnitřních zákonitostí a procesů dramatické kultury a tvorby, pochodů a postupů při vzniku divadelních děl, a to jak děl jiného subjektu (výzkum o umění), tak díla vlastního (výzkum v/prostřednictvím umění).

Hlavní výsledky učení

Cílem je schopnost metodicky rozvíjet vlastní výzkumnou činnost ať již samostatně nebo v rámci výzkumného týmu, inovativní přístup k praxi v umělecké sféře, který se snoubí se schopností výzkumu prostřednictvím umění. Vlastní hluboké znalosti uměleckých procesů se propojují se schopností reflexe.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent doktorského programu je vysoce kvalifikovaný odborník, tvůrčí osobnost, zpravidla umělec a/nebo teoretik schopný koncipovat a realizovat výzkumné/umělecké postupy obohacující a rozvíjející obor. Svým výzkumem vytváří dílo, které přispívá k rozšíření hranic poznání. Jeho přínos je často mezioborový, inovační potenciál je ukryt v přímé vazbě mezi vlastní kreativní tvorbou a její komplexní reflexí a v nalézání tvořivých aplikací v umělecké i sociální sféře.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Struktura kurzů

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené individuálním studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění komplexu povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do výkazu o studiu doktoranda, případně do informačního systému slovem -Započteno- (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo

kombinovaná. Klasifikuje se slovy -prospěl- nebo -neprospěl- a zapisuje se do výkazu o studiu doktoranda, případně do informačního systému.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Obhajoba disertační práce je veřejná. Podmínkou konání obhajoby je splnění povinností individuálního studijního plánu doktorského studijního programu včetně odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi. Výsledky obhajoby vyhlašuje předseda komise pro státní doktorskou zkoušku také veřejně. Pokud je výsledek obhajoby záporný, oznámí děkan studentovi rozhodnutí komise písemně. V souladu se závěry jednání komise uvede v rozhodnutí podmínky, za kterých muže být obhajoba konána znovu. Student může požádat o obhajobu přepracované disertační práce ve lhůtě pěti měsíců až jednoho roku od konání neúspěšné obhajoby. Obhajobu lze opakovat pouze jednou. Úspěšná obhajoba je nutným předpokladem konání státní závěrečné zkoušky.

Státní doktorská zkouška je veřejná. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu, odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi a její úspěšná obhajoba.

Student se k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce přihlašuje písemně.

Komise pro obhajobu a státní doktorskou zkoušku a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh oborové rady. Komise jsou nejméně pětičlenné. Členy komise mohou být jmenováni profesoři, docenti a odborníci schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu. Školitel se obhajoby i zkoušky účastní jako přísedící s hlasem poradním. Teze disertační práce musejí být k dispozici členům komise alespoň deset dnu před obhajobou.

Výsledek obhajoby se hodnotí slovy -obhájil- nebo -neobhájil-, výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy -prospěl- nebo -neprospěl-. O výsledku jedná komise pro státní doktorskou zkoušku na neveřejném zasedání.

Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.

Forma studia

prezenční / kombinované

Ředitel programu nebo ekvivalent

prof. Mgr. PROVAZNÍK Jaroslav

Profesní profil absolventa

Garant programu

doc. Mgr. HANČIL Jan

Výčet oborů