Dramatická umění (P8203)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
doktorský 3 roky česky

Garant studijního programu

Cíle studia ve studijním programu

Profil absolventa studijního programu

Cílem je schopnost metodicky rozvíjet vlastní výzkumnou činnost ať již samostatně nebo v rámci výzkumného týmu, inovativní přístup k praxi v umělecké sféře, který se snoubí se schopností výzkumu prostřednictvím umění. Vlastní hluboké znalosti uměleckých procesů se propojují se schopností reflexe.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené individuálním studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění komplexu povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do výkazu o studiu doktoranda, případně do informačního systému slovem -Započteno- (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo

kombinovaná. Klasifikuje se slovy -prospěl- nebo -neprospěl- a zapisuje se do výkazu o studiu doktoranda, případně do informačního systému.

Obecné informace o přijímacím řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu MgA./Mgr., přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia před přijímací komisí. O přijetí uchazeče do studia v doktorském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Obhajoba disertační práce je veřejná. Podmínkou konání obhajoby je splnění povinností individuálního studijního plánu doktorského studijního programu včetně odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi. Výsledky obhajoby vyhlašuje předseda komise pro státní doktorskou zkoušku také veřejně. Pokud je výsledek obhajoby záporný, oznámí děkan studentovi rozhodnutí komise písemně. V souladu se závěry jednání komise uvede v rozhodnutí podmínky, za kterých muže být obhajoba konána znovu. Student může požádat o obhajobu přepracované disertační práce ve lhůtě pěti měsíců až jednoho roku od konání neúspěšné obhajoby. Obhajobu lze opakovat pouze jednou. Úspěšná obhajoba je nutným předpokladem konání státní závěrečné zkoušky.

Státní doktorská zkouška je veřejná. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu, odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi a její úspěšná obhajoba.

Student se k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce přihlašuje písemně.

Komise pro obhajobu a státní doktorskou zkoušku a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh oborové rady. Komise jsou nejméně pětičlenné. Členy komise mohou být jmenováni profesoři, docenti a odborníci schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu. Školitel se obhajoby i zkoušky účastní jako přísedící s hlasem poradním. Teze disertační práce musejí být k dispozici členům komise alespoň deset dnu před obhajobou.

Výsledek obhajoby se hodnotí slovy -obhájil- nebo -neobhájil-, výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy -prospěl- nebo -neprospěl-. O výsledku jedná komise pro státní doktorskou zkoušku na neveřejném zasedání.

Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu