Alternativní a loutková tvorba a její teorie (8203V073)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní kreativní tvorbou a její vědeckou reflexí svými tvůrčími a analytickými impulsy posunuje vývoj divadelní tvorby v této oblasti a tím případně ovlivňuje vývoj dramatického umění jako celku. Na Katedře alternativního a loutkového divadla plní úkol spoluiniciátora evaluace studijní náplně ve studovaných oborech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Miloslav KLÍMA

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru