Teorie a praxe dramatické výchovy (8203V089)

doktorský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Cílem a smyslem studia je příprava odborníků, kteří by úkoly – předpokládající jak dobrou znalost divadla a teatrologie, tak pedagogicko-psychologických disciplín – mohli plnit na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, v různých kontextech umělecké edukace a edukace prostřednictvím umění. Cílem je rovněž výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti teorie dětského a studentského divadla a dramatické výchovy, samostatně provádět vědecký výzkum a rozvíjet zvolenou problematiku v širokém kontextu souvisejících teoretických a praktických disciplín, jak teatrologických a estetických, tak pedagogických a psychologických. U všech studentů se předpokládá předchozí nebo souběžná pedagogická činnost na některém typu a stupni škol.

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia je vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní uměleckou a pedagogickou činností a její teoretickou reflexí a výzkumem pozitivně ovlivňuje vývoj dramatické výchovy a je schopen na něj tvůrčím způsobem působit, zejména v oblasti učitelského i jiného pedagogického studia. Absolvent doktorského studia by měl být připraven k samostatné vědecké, umělecko-pedagogické, koncepční a řídící práci v oblasti didaktiky, teorie, historie a kritiky dramatické výchovy včetně dětského a mladého divadla a přednesu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Radek MARUŠÁK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru