Teorie a praxe divadelní tvorby (8203V076)

doktorský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent doktorského studia teorie a dějin divadla by měl být připraven na teoretickou činnost umožňující a realizující především pomoc divadelní praxi. A to:

  1. v poloze teoretické zabývající se principy divadelní tvorby jak v jejích rozhodujících a nejširších imanentních příčinách a souvislostech tak ve vztahu k sociologickým podmínkám a funkcím této tvorby;
  2. v poloze metodologické jako nauce o metodách divadelní tvorby a jejich využití při utváření scénického díla i při jiných činnostech (např. pedagogických) a v poloze uplatňující různé specifické metody jako postupy umožňující dosáhnout zcela konkrétních a specifických cílů
  3. v poloze hodnocení umělecké tvorby (především oněch metodologických principů a metodických postupů) v kontextu celku divadla, jeho vývoje i současného stavu, jednotlivých druhů i komponentů; tato poloha může nebýt povahy kritické činnosti

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Od druhého ročníku budou studenti doktorského studia teorie a dějin divadelní tvorby pověřováni dílčími úkoly ve výuce - a to jak na katedře teorie a kritiky tak podle dohody na dalších katedrách DAMU. Stejně tak budou zapojováni do praxe- a to jak ve výuce některých uměleckých předmětů na DAMU, tak především v procesu vzniku inscenace, v různých funkcích a podobách: stáže, asistence. Smyslem této práce je poznat modus generandi (v různých typech divadla produkujících různý druh divadelního jazyka) divadelního díla, tak i provozní podmínky, které tento modus generandi zabezpečují i určují.

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Jan VEDRAL

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru