Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (8203V090)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent doktorského studia autorského herectví má osobní zkušenost vlastní autorské tvorby, v důsledku toho má i všestranný prohloubený zájem o tvořivou životní praxi i její teoretickou a kritickou reflexi. Je s to aplikovat autorský dialogický přístup v uměleckém i občanském kontextu. Je orientován v širší filosofické, psychologické a sociální problematice předmětného i nepředmětného herectví. Je schopen formulovat výzkumné problémy v oblastech primární tvorby a tvořivé aplikace autorského herectví do životní praxe, teorie autorského herectví a ověřování základních hypotéz. Souhrnně řečeno: absolventa doktorského studia autorského herectví, jeho teorie a psychosomatiky profiluje jeho tvořivá praxe, která je individualizovaná.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Jan HANČIL

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru