Cinema and Digital Media (8204T042)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru doložený ověřenou kopií v angličtině nebo češtině.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Cinema and Digital Media vychovává tvůrčí osobnosti ve třech specializacích ? scenáristice, filmové režii a kameramany/kameramanky. V průběhu studia jsou studenti vedeni k samostatné práci v rámci programem předepsaných cvičení, stejně jako je kladen důraz na spolupráci všech specializací v rámci společných cvičení. V tomto bodě se program otevírá také spolupráci s ostatními (česky vyučujícími) katedrami na FAMU.

Během šesti semestrů projde student fází intenzivní docházky do teoretických předmětů a průběžně fázemi natáčení malých, ale i větších cvičení. Studium zakončuje absolventským filmem/scénářem.

Hlavní výsledky učení

Výsledkem vzdělávání je v rovině praktické prožité osvojení tvůrčích

procesů (specificky vyprofilovaná podle zaměření na režii, scenáristiku

a kameru) a schopnost tyto procesy realizovat v praxi; v rovině

teoretické je výsledkem vybavenost širokou sumou znalostí na poli teorie

a historie kinematografie. Absolvent prokazuje osobité vidění světa,

kreativitu, koncepčnost, organizační schopnosti, všeobecnou vzdělanost a

vhled do ostatních uměleckých disciplin. Je vybaven komplexními

znalostmi a dovednostmi z audiovisuální tvorby, primárně pro uplatnění

ve filmové a televizní scenáristické, režijní a kameramanské tvorbě.

Profesní profil absolventů s příklady

Schopnost samostatné tvůrčí činnosti v rámci zadání, ale i vytvoření samostatného projektu. Precizní pochopení svého úkolu v rámci realizačního týmu a naplnění takového úkolu. Kombinace teoretické a praktické výuky v rámci studia studenta vybaví také jako pedagoga, který je schopen rozvíjet svoje schopnosti a znalosti a také je předávat.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorských programů teorie filmu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Michael GAHUT

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru