Dirigování orchestru 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DIO6 zkouška 6 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dirigování orchestru v sobě završuje poznatky teoretické a poznatky získané při studiu dotyčného repertoáru u klavíru v kontaktu s orchestrem. Cílem výuky je pokračování v získávání zkušenosti během praktické výuky s profesionálním tělesem nebo s orchestrem, který je pro tyto účely sestaven z vybraných studentů instrumentálních kateder HAMU pod názvem Akademičtí komorní sólisté /AKS/. Student vypracuje optimální zkouškový rozvrh, který zahrnuje harmonogram zkoušek dle obsazení orchestru, účinkování sólistů, případně počet a čas dělených zkoušek jednotlivých sekcí orchestru. Zúročí přitom stupeň technické vyspělosti své manuální dirigentské techniky i stupeň znalosti prováděných kompozic.

Tematické okruhy:

Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích

Formování disciplíny, koncentrace a verbální komunikace s orchestrem při nácviku veřejné produkce

Detailní znalost prováděné partitury a příprava partů

Psychologická taktika při jednání s kolektivem

Prezentace a prosazení jasné hudební představy připravované skladby

Zvukové vyrovnání jednotlivých nástrojů a skupin v různých akustických podmínkách

Pracovní kázeň /soustředění/ při zkouškovém procesu atd.

Probíraná témata se vyučují v průběhu celého studia bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Výsledky učení

Student se zdokonalil v praktické práci s orchestrem. Je schopen nastudovat a provést na veřejném koncertě určený repertoár na vysoké úrovni, odpovídající jeho předpokladům, kvalitě sdělnosti manuální techniky i schopnosti sdělit orchestru interpretační záměr, a tak zdůvodnit svůj interpretační názor v příslušných kontextech. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti. Dokáže zvolit vhodnou psychologickou taktiku při jednání s kolektivem a prosadit jasnou hudební představu připravované skladby.Uplatňuje přitom znalosti a dovednosti probrané v tematických okruzích.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21. století podle dramaturgie koncertního plánu.

Partitury a klavírní výtahy koncertních skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení známky je účast studenta na všech zkouškách na veřejný koncert a provedení veřejného koncertu. Docházka 100 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů