Dirigování opery, práce v operním studiu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DOOS1 Z 5 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Norbert BAXA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni uplatnit teoretické poznatky při praktických činnostech spojených s realizací inscenací. Dokážou nastudovat operu a podpořit tvůrčí proces u ostatních účinkujících. Rozpoznají vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a použít tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tento předmět seznamuje studenty s pravidly provozu opery, jejím fungováním a organizací. Zároveň umožňuje všem zúčastněným studentům získat neocenitelné zkušenosti s přípravou operního představení. Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně formou přípravy operního představení společného pro všechny studenty katedry Zpěvu a operní režie a Katedry dirigování. Stává se tím důležitou součástí přípravy na jednu z možných variant profesního uplatnění studentů. Zkušenost se studováním opery přináší poznání týmové spolupráce, což významně zvyšuje možnosti uplatnění v oboru po zakončení studia. Cílem výuky je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost při nastudování inscenace opery. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho samostatného projevu s důrazem na uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Hudební drama

Principy studování opery, složitost koordinace, plánování zkoušek, typy zkoušek

Úloha orchestru, minimální složení orchestru a jeho umístění v prostoru

Výběr představitelů operních rolí, setkání dirigenta s režisérem, scénografem, sbormistrem

Problematika upravování oper a současné inovace jejich poslání i autorských tvarů

Úloha korepetitora

Probíraná témata se vyučují v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a klavírní výtahy operních titulů podle dlouhodobého dramaturgického plánu, který je tvořen ve spolupráci s katedrou Zpěvu a operní režie.

Hodnoticí metody a kritéria

Student dirigování vede, pod pedagogickým vedením nebo v rámci pedagogovy koncepce, zkoušky operního titulu. Podle potřeby doprovází pěvce, nebo vede nácvik za asistence spolupracujícího korepetitora. Pedagogem je za přístup k zadaným úkolům ohodnocen zápočtem. Minimální docházka 80 % nebo dle zadání pedagoga.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů