Manuální technika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102MT2 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje ve změnách taktovacích schémat a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si podle partitury vytvořit ideální zvukovou představu a prostřednictvím dokonalé techniky sdělit orchestru své pojetí.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Manuální technika je získání takových gestických dovedností, které umožňují účelně a jednoznačně vyjádřit dirigentovu představu o tempech a charakteru dirigované hudby. Bezpečné osvojení si těchto dovedností je, samozřejmě spolu s jasnou hudební představou a schopností analýzy, základním a v dnešní době nutným předpokladem úspěšné práce každého dirigenta. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Postoj, držení taktovky, odrazná plocha, různé druhy taktů

Aktivní a pasivní doby

Vnitřní proporce gesta – vyjadřuje poměr mezi odrazem, resp. jeho ostrostí a vlastním průběhem té které doby

Fermaty na různých dobách

Agogika

Zohlednění specifik nástrojových skupin v charakteru gesta

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Metoda prof. Jiřího Bělohlávka a bohatá operní i symfonická praxe. Ke každému z okruhů přísluší cvičení v podobě dirigování u klavíru.

Doporučená literatura:

SCHERCHEN, Hermann. Handbook of conducting. New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 978-0198161820.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je zapotřebí dosáhnout 75 % docházky, během níž student prokáže, že zvládá přednesenou látku, předvede cvičení a vybrané úseky z probrané látky podle požadavků pedagoga.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů