Příprava magisterské práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102PMP zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Jaroslav BRYCH, Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Ivan PAŘÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborný dohled nad realizací diplomové práce po stránce obsahové i formální. Vedoucí diplomové práce pomáhají studentům při způsobu zpracování získaných pramenů a literatury, konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu. Nedílnou součástí je sledování dodržování citačních norem a jejich použití v odborném textu, konzultace k tvorbě obrazových a textových příloh. K tomuto tématu studenti také povinně absolvují seminář pořádaný Knihovnou HAMU. Data konání seminářů jsou vypisována pro každý akademický rok zvlášť na stránkách Knihovny HAMU.

Tematické okruhy:

  1. Rozpracování osnovy diplomové práce, tvorba konkrétních kapitol
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu
  3. Dodatečný výběr pramenů a literatury podle vývoje práce na daném tématu
  4. Zapracování připomínek do textu dle instrukcí vedoucího diplomové práce
  5. Intenzívní práce na tvorbě textu
  6. Vypracování obrazových a textových příloh práce

Výsledky učení

Student projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění. Důsledně analyzuje, zkoumá, využívá a kreativně a vhodně reaguje na verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbu, nápady a podněty od ostatních. Je schopen a ochoten komunikovat znalosti a myšlenky i jiným způsobem než notovým zápisem, uměleckým výkonem a/nebo jinými hudebními výstupy (záznamy atd.).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a D. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.

FREI, Jiří a Soňa LOUDOVÁ. Manuál pro zpracování diplomové práce. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0167-3.

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.

Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. ISBN 978-80-7452-106-5.

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.

PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.

Internetové zdroje:

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.citace.com

https://www.zotero.org/

Další literaturu a prameny upřesní vyučující na základě tématu diplomové práce studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě:

  1. pravidelných konzultací ke sběru podkladů a postupného předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce a zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí,
  2. absolvování semináře pořádaného Knihovnou HAMU, který se týká citování odborné literatury a pramenů.

Zápočet bude studentovi zapsán vedoucím diplomové práce na základě konzultací a po předložení písemného potvrzení o absolvování semináře.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů