Jevištní řeč 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JR6 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Skupinový předmět zabývající se výslovností a jevištním texovým projevem, teoretická reflexe mluveného slova, praktické dovednosti.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ortofonie - správné tvoření hlásek, samohlásky, souhlásky, správná výslovnost při spojení hlásek a hláskových skupin, přízvuk - slovní, taktový, logický důraz, větné zvukové prostředky. Krásná literatura a poetika (rozdíl mezi prózou a poezií). Praktická cvičení (gymnastika artikulačního ústrojí, rozeznívání masky, vokalizace, jazykolamy a procvičování sykavek).

Doporučená nebo povinná literatura

L. Havelková: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980), R. Lukavský: Kultura mluveného slova (AMU 2000), J. Hůrková-Novotná: Základy jevištní mluvy, díl I.,II. (SPN 1986), B. Hála: Výslovnost spisovné češtiny (Akademia 1967)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičení.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů