Sólová korepetice 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK9 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopný nastudovat repertoár odpovídající jeho technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům připravovaného koncertu. Student je schopen nastudovat odpovídající roli nebo její část v rámci operního studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Sólová korepetice je předmětem odborné přípravy rozhodujícím pro odborné zaměření studenta ZOR Hudební fakulty AMU.

V kontextu výuky zpěvu se student věnuje práci na repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si student osvojuje zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby, učí se pracovat s recitativem. Student studuje repertoár vybraný k provedení na školních koncertech v kontextu svých fyzických možností a technické a interpretační vyspělosti. Připravuje se s korepetitorem na svůj absolventský koncert, který proběhne v následujícím letním semestru.

Tematické okruhy:

Student se při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracují na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem. Výuka tohoto předmětu je vedena kontaktní formou a jejím obsahem jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr studijní literatury je dán úzkou provázaností s výukou zpěvu, případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti. Výběr literatury je dán i profilací studenta v rámci spektra jeho hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka alespoň 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů