Sólová korepetice 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SKP8 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopný nastudovat repertoár odpovídající jeho technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům připravovaného ročníkového koncertu, který se koná v tomto semestru. Student je schopen nastudovat odpovídající roli nebo její část v rámci operního studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Sólová korepetice je předmětem odborné přípravy rozhodujícím pro odborné zaměření studenta ZOR Hudební fakulty AMU.

V kontextu výuky zpěvu se student věnuje práci na repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si student osvojuje zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby, učí se pracovat s recitativem. Student studuje repertoár vybraný k provedení na ročníkovém koncertu v tomto semestru v kontextu svých fyzických možností a technické a interpretační vyspělosti.

Tematické okruhy:

Student se při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracuje na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem. Výuka tohoto předmětu je vedena kontaktní formou a jejím obsahem jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr studijní literatury je dán úzkou provázaností s výukou zpěvu, případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti. Výběr literatury je dán i profilací studenta v rámci spektra jeho hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka alespoň 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů