Dějiny a literatura varhan 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLV2 ZK 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá základní historický přehled vývoje varhan a varhanní literatury od období klasicismu až po současnost, dovede vyjádřit, jaký význam a jakou společenskou funkci varhany kdy představovaly, orientuje se ve všeobecných kulturně historických kontextech, které se varhan v daných dobách dotýkají. Dokáže samostatně řešit problematiku dramaturgie v rámci koncertního i liturgického provozu, rozumí specifikům stylově poučené interpretace skladeb různých stylových období s fundovaným přihlédnutím ke všem relevantním varhanním a varhanářským regionům. Je schopen vycházet při interpretaci varhanních děl příslušných slohových období z informací, které v rámci předmětu Dějiny a literatura varhan získal, zároveň je schopen při hře na konkrétních (hlavně historických) nástrojích tyto informace stejně kvalifikovaně zohlednit.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty s nástrojem, jeho historií, významem, společenskou funkcí a všemi kulturně historickými kontexty. Dále uvést studenty do problematiky dramaturgického i praktického využití veškeré hudební literatury, která se dotýká varhanního repertoáru různých historických období a všech teritoriálně podmíněných stylů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Přehled skladatelů varhanní hudby. 1. vydání. Brno: JAMU, 2015. 229 s. ISBN 978-80-7460-089-0.

KLINDA, Ferdinand. Organ v kultúre dvoch tisícročí. Bratislava: Hudobné centrum, 2000. 274 s.

ISBN 80-88884-19-5.

Doporučená literatura:

FABER, Rudolf – HARTMANN, Philip. Handbuch Orgelmusik. Komponisten - Werke - Interpretation. Kassel: Bärenreiter, 2002. 712 s. ISBN 3-7618-2003-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno dle míry prokázání komplexních znalostí vycházejících z probraných tematických okruhů (55 % váhy při hodnocení) a za prokázání schopnosti vlastního úsudku v oblastech týkajících se problematiky předmětu (45 % váhy při hodnocení).

Další požadavky: aktivita formou dialogu s pedagogem při výuce, docházka minimálně 85 %.

Pozn.:

V případě absencí se předpokládá individuální seznámení se s látkou, která byla probírána ve výuce.

Doporučuje se individuální studium povinné i doporučené literatury.

Důraz se klade na schopnost studenta využívat tradiční média (CD, DVD) i nová média (internet) k samostatnému studiu předmětu.

Důraz se klade na účast studenta na koncertech, kurzech, při výzkumu interpretace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů