Hra na klavír 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNK8 ZK 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón, posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to i z pohledu repertoárových požadavků mezinárodních klavírních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také vybíráno téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  3. Prohlubování znalostí v interpretačním přístupu k různým kompozičním stylům.
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní repertoár vychází z individuality studenta a je vybírán v souvislosti s dalším rozvíjením jeho interpretačních schopností. Využívá bohatosti a šíře klavírní literatury všech stylových období, od baroka až po současnou tvorbu, čímž doplňuje orientaci klavíristy v technickém a výrazovém přístupu k různým interpretačním a kompozičním stylům. Repertoárové zaměření může být směrováno k naplnění programových požadavků pro mezinárodní interpretační soutěže. Kromě repertoáru sólového je výběr doplňován o klavírní koncerty s orchestrem a také komorní hudbu, která rovněž pozitivně ovlivňuje hudební a profesní rozvoj studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení při zkoušce je podmíněno povinnou účastí na cvičeních (docházka min. 90 %) a na interpretačních seminářích. Hodnocení je uděleno na základě přehrávky před zkušební komisí. Program přehrávky musí obsahovat závažná díla klavírní literatury v celkovém rozsahu zhruba celovečerního recitálu. Výběr tohoto zkouškového programu může být specifikován ke splnění programových požadavků pro mezinárodní klavírní soutěže.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů