Hra na klavír 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNK9 Z 16 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 382 až 462 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry na klavír, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na klavír

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní repertoár vychází z individuality studenta a je vybírán v souvislosti s dalším rozvíjením jeho interpretačních schopností. Využívá bohatosti a šíře klavírní literatury všech stylových období, od baroka až po současnou tvorbu, čímž doplňuje orientaci klavíristy v technickém a výrazovém přístupu k různým interpretačním a kompozičním stylům. Repertoárové zaměření může být směrováno k naplnění programových požadavků pro mezinárodní interpretační soutěže. Kromě repertoáru sólového je výběr doplňován o klavírní koncerty s orchestrem a také komorní hudbu, která rovněž pozitivně ovlivňuje hudební a profesní rozvoj studenta. Zásadním repertoárovým požadavkem tohoto semestru je koncentrovaná příprava vybraného programu pro absolventský magisterský koncert.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na podkladě soustavné přípravy na absolventský koncert. Přihlíží se k aktivní účasti na cvičeních a na interpretačních seminářích. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů