Improvizace (varhany) 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IMPR4 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže vytvořit na stupni odpovídajícím jeho nadání a možnostem jeho rozvoje stylovou kopii potřebnou při liturgickém využití, při potřebě prezentace varhan apod.

Student dokáže zaimprovizovat na vlastní či na dané téma improvizace různého charakteru využitelné při liturgii, prezentaci varhan či v rámci programu koncertního vystoupení.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty s historií i současností improvizace a provést je praktickými cvičeními okruhy improvizačních technik, jejichž zvládnutí umožňují individuální vlohy studentů a schopnosti studentů je rozvíjet a kultivovat.

Tematické okruhy:

Pozn.:

Všechny tematické okruhy rozvíjejí dovednosti získané v předmětech Improvizace 1 až 3.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

STOIBER, Franz Josef. Fascination Organ Improvisation. A Study and Practice Book. Kassel: Bärenreiter, 2018. 152 s. ISBN 979-0-006-56404-0

Doporučená literatura:

Notová vydání autorů všech epoch vybraná s důrazem na daný improvizační styl.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena za snahu a intenzivní píli při nácviku níže jmenovaných improvizačních dovedností (55% váhy při hodnocení) a za prokázání schopnosti provést improvizaci na vlastní či dané téma (45% váhy při hodnocení).

Další požadavky: aktivita formou dialogu s pedagogem při výuce, docházka minimálně 85 %.

Pozn.:

Absence při výuce nelze nijak nahradit.

Doporučuje se každodenní individuální nácvik dovedností.

Důraz se klade na schopnost studenta využívat všechny dostupné podpůrné prostředky, které umožňují samostatné studium předmětu. Patří mezi ně zejména studium kompozičních technik, a to poslechem i rozborem konkrétních skladeb.

Doporučuje se praktická činnost chrámového varhaníka formou hry liturgie, aktivní účast studenta na improvizačních kurzech apod.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů