Analýza tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ANT4 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Cílem předmětu je seznámení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Tematické okruhy:

Sémiotika v taneční analýze: Výklad se zabývá základními pojmy a problémy sémiotiky s využitím příkladů z ostatních druhů umění, seznamuje se způsoby uplatnění podnětů sémiotiky ve studiu tance a speciálně v taneční analýze (Roderyk Lange, Anca Giurchescu), poukazuje na zvláštní případy znakovosti v tanci (konvencionalizovaná gestikulace v romantickém baletu, znaky v klasických tanečních formách jihovýchodní Asie).

Dokončení analýzy vybrané choreografie: V semináři navazuje práce na předchozí předmět, týmovou prací je dokončena analýza vybrané choreografie.

Vypracování seminární práce: V rámci semináře každý student vypracuje samostatně analýzu jedné choreografie/tance, v niž prokáže ovládnutí metodologie taneční analýzy, schopnost nalézt analytický přístup vhodný pro daný specifický tanec. Seminární práci odevzdá student v písemné podobě.

Výsledky učení

Získání teoretických poznatků a vědomostí, rozvíjení kritického myšlení (čtení a vidění tance), uplatnění teoretických koncepcí při analýze konkrétních tanců, konfrontace subjektivního a objektivního vnímání tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

e-learningový materiál

Soubor prezentací k analýze konkrétních tanců, tanečních děl

Fond videozáznamů v tanečním oddělení Knihovny HAMU a Kyliánova tanečního archívu

Povinná literatura:

FUKAČ, Jiří; JIRÁNEK, Jaroslav; POLEDŇÁK, Ivan; VOLEK, Jaroslav. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1992. ISBN 80-210-0566-1; 80-210-0373-1; 80-210-0567-X.

HAYASHI, Lucie. Význam kata v japonském tanci: analýza taneční složky divadla nó. Živá hudba, 6, 2015, s. 76-104. ISSN 0514-7735, ISBN 978-80-7331-372-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela, Jiří TRAXLER a Zdeněk VEJVODA, ed. Tanec: záznam, analýza, pojmy : sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [1] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [2] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [3] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [4] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

Doporučená literatura:

ADSHEAD, Janet ed. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1988. ISBN 9781852730031.

ADSHEAD-LANSDALE, Janet ed. Dancing Text. Intertextuality in Interpretation. London: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-1-349-36014-7.

DĄBROWSKA, Grażyna; PETERMANN, Kurt eds. Analyse und Klassifikation von Volkstänzen. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983. ISBN 83-224-0201-5.

Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance: A Syllabus. Yearbook of the International Folk Music Council, 1975, 6, s. 115-135.

GIURCHESCU, Anca. La danse comme objet sémiotique. Yearbook of the International Folk Music Council, 5, 1974, s. 165-174.

GUEST-HUTCHINSON, Ann; JESCHKE, Claudia. Nijinsky´s Faune restored. Philadelphia: Gordon and Breach Publishers, 1991. ISBN 2-88124-819-5.

JESCHKE, Claudia. Tanz als BewegungsText. Tübingen: M. Niemeyer, 1999. ISBN 3484660287.

KAEPPLER, Adrienne L. and Elsie Ivancich DUNIN eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance and the Concept of Style. Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology. Strážnice: ICTM, 1998.

LANGE, Roderyk. Semiotics and Dance. Dance Studies 8, 1981, s. 13-21.

NAHACHEWSKY, Andriy. Ukrainian Dance. A Cross-Cultural Approach. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012. ISBN 978-0-7864-6168-4.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %

Aktivní účast v diskuzích a plnění dílčích úkolů v rámci seminární části předmětu

Zkouška složená ze dvou položek:

písemné zpracování analýzy vybrané choreografie (interpretace a zhodnocení) – tvoří 50 % výsledného hodnocení předmětu

Písemný test – 50 % výsledného hodnocení

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Dorota GREMLICOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů