Analýza tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT1 Z 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání teoretických poznatků a vědomostí, rozvíjení kritického myšlení (čtení a vidění tance), uplatnění teoretických koncepcí při analýze konkrétních tanců, konfrontace subjektivního a objektivního vnímání tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Tematické okruhy:

-Historický přehled vývoje taneční analýzy, vůdčí osobnosti: Výklad formování taneční analýzy jako specifické tanečně vědné disciplíny, její účel a výchozí podmínky, problém záznamových metod tance (srovnání filmového záznamu a grafického zápisu tance jako podkladu taneční analýzy), spojitost vývoje taneční teorie a analýzy, vůdčí osobnosti historie a současnosti taneční analýzy (Rudolf Laban, Claudia Jeschke, Adrienne Kaeppler aj.).

-Výchozí principy taneční analýzy, pojmy langue a parole: teorie Ferdinanda de Saussure jako podklad taneční analýzy, pojmy langue a parole a možnosti jejich použití v analýze tance. Vymezení pojmu tanec v kulturně antropologickém pojetí, ve vztahu k pojmům divadlo a umění, smysl analýzy tance.

-Metody taneční analýzy: přehled existujících metod taneční analýzy, rozlišení metod usilujících o obecnou platnost pro různé taneční druhy a styly (Labanova analýza pohybu) a metod určených k analýze specifických tanečních systémů (např. forem historických tanců, klasické taneční techniky, etnických tanců apod.).

-Labanova metoda, její zdroje, vznik a formulování, univerzální charakter a použití, hlavní principy, prostorová analýza pohybu, teorie effort/shape a jejich specifické rysy.

-Model taneční analýzy Janet Adshead-Landsdale: Výklad modelu založeného na čtyřech analytických krocích, zahrnujících analýzu komponentů tance, formy tance, interpretaci tance a zhodnocení.

-Analýza komponentů a formy tance: Detailní výklad dvou prvních kroků analýzy tance, zaměřených především na analýzu vnitřní struktury tance, poznání kompozičních elementů tance a konkrétního způsobu jejich spojení v tanci.

Teoretické poznatky jsou bezprostředně použity v semináři pro analýzu vybraných tanců, které představují variabilní vzorek různých tanečních stylů, historických forem a geograficky odlišných tanečních kultur; pracuje se především s videozáznamem, případně s kinetogramy tanců (např. Faunovo odpoledne v choreografii Václava Nižinského, s hudbou Clauda Debussyho). Součástí seminární činnosti je práce s hudební partiturou při analýze vztahu tance a hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FUKAČ, Jiří; JIRÁNEK, Jaroslav; POLEDŇÁK, Ivan; VOLEK, Jaroslav. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1992. ISBN 80-210-0566-1; 80-210-0373-1; 80-210-0567-X.

HAYASHI, Lucie. Význam kata v japonském tanci: analýza taneční složky divadla nó. Živá hudba, 6, 2015, s. 76-104. ISSN 0514-7735, ISBN 978-80-7331-372-2.

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela, Jiří TRAXLER a Zdeněk VEJVODA, ed. Tanec: záznam, analýza, pojmy : sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [1] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [2] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [3] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [4] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

Doporučená literatura:

ADSHEAD, Janet ed. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1988. ISBN 9781852730031.

ADSHEAD-LANSDALE, Janet ed. Dancing Text. Intertextuality in Interpretation. London: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-1-349-36014-7.

DĄBROWSKA, Grażyna; PETERMANN, Kurt eds. Analyse und Klassifikation von Volkstänzen. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983. ISBN 83-224-0201-5.

Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance: A Syllabus. Yearbook of the International Folk Music Council, 1975, 6, s. 115-135.

GIURCHESCU, Anca. La danse comme objet sémiotique. Yearbook of the International Folk Music Council, 5, 1974, s. 165-174.

GUEST-HUTCHINSON, Ann; JESCHKE, Claudia. Nijinsky´s Faune restored. Philadelphia: Gordon and Breach Publishers, 1991. ISBN 2-88124-819-5.

JESCHKE, Claudia. Tanz als BewegungsText. Tübingen: M. Niemeyer, 1999. ISBN 3484660287.

KAEPPLER, Adrienne L. and Elsie Ivancich DUNIN eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance and the Concept of Style. Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology. Strážnice: ICTM, 1998.

LANGE, Roderyk. Semiotics and Dance. Dance Studies 8, 1981, s. 13-21.

NAHACHEWSKY, Andriy. Ukrainian Dance. A Cross-Cultural Approach. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012. ISBN 978-0-7864-6168-4.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

e-learningový materiál

Soubor prezentací k analýze konkrétních tanců, tanečních děl

Fond videozáznamů v tanečním oddělení Knihovny HAMU a Kyliánova tanečního archívu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě plnění dílčích samostatných a skupinových úkolů v průběhu výuky

Další požadavky: docházka 75 %, aktivní účast v diskuzi

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů