Analýza tance 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT2 ZK 4 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznamení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Forma studia

Výklad teoretických principů analýzy, diskuse, analýza videozáznamů tance

Předpoklady a další požadavky

Pro vstup do předmětu je nutné absolvovat Analýzu tance 1, látka navazuje na předchozí semestr.

Obsah kurzu

Interpretace tance: V rámci analýzy kontextu tance a jeho obsahových rovin se sleduje především vazba tance k socio-kulturnímu prostředí, v němž vznikl, jeho historické a geografické zakotvení, poměr k převládajícímu uměleckému kódu a postavení tance v tvorbě autora (má-li ho). Další rovinu interpretace tvoří konstatování účelů/funkcí tance v rámci dané kultury a zařazení mezi základní druhy tance (umělecký, společenský, lidový, náboženský-obřadní). Stěžejní část interpretace patří stylové analýze tance a jeho žánrové charakteristice, obsahové analýze (v nejširším slova smyslu, tj. včetně případů, kdy obsahem je specifické strukturování tanečního pohybu samého).

Zhodnocení tance: Závěrečnou část analytického procesu tvoří v modelu Janet Adshead zhodnocení, v němž se zužitkují všechny poznatky z předchozích kroků a hledají se nejvýraznější vlastnosti konkrétního tance, které utvářejí jeho jedinečnost.

Konfrontace analytického modelu Janet Adshead s dalšími přístupy; rozdíly v definování základních pojmů: Při výkladu analytického postupu se naráží na odlišnosti v definici některých základních pojmů, jak je užívá britský model a jak se ustálila v českém uměnovědném kontextu; tyto odlišnosti jsou v rámci výuky také vyloženy, především na základě Volkovy taxonomie umění.

Celková analýza vybraných tanců: Náplní seminární části předmětu je analýzy vybraných konkrétních tanců, které reprezentují různé taneční kultury, historické podoby a stylové zaměření, v této fázi s důrazem na interpretaci a zhodnocení a se záměrem spojení všech provedených analytických kroků do celistvé analýzy tance, která je fixována v písemné podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead, Janet ed.: Dance Analysis: Theory and Practice, London 1988.

Guest-Hutchinson, Ann; Jeschke, Claudia: Nijinsky´s Faune restored, 1991.

International Encyclopedy of Dance, New York, Oxford 1998 (heslo Laban Principles of Movement Analysis).

Kaeppler, Adrienne L.:Dance and the Concept of Style. In Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, Strážnice 1998.

Volek, Jaroslav: Otázky taxonomie umění. Estetika, 1970, č. 3?4; 1971, č. 1?2.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

splnění seminárních úkolů

závěrečného testu

Během semestru se vyžaduje samostatné studium zadané litaratury, domácí příprava analýz.Zkouška písemná. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení aktivity v semináři, plnění seminárních úkolů (30%) a z hodnocení závěrečného testu (70%).

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, absolvování testu.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů