Analýza tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT3 zápočet 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Analýzu tance 2, bez jejího absolvování není možné ho zapsat. Cílem předmětu je seznámení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Tematické okruhy:

Výklad strukturální analýzy lidových tanců (model tzv. strukturální analýzy lidových tanců, vznikl v rámci badatelské činnosti mezinárodní Study Group on Ethnochoreology při International Council for Traditional Music, podíl českých badatelek Hannah Laudová a Eva Kröschlová). Tato analýza se soustřeďuje na vnitřní stavbu tance, popisovanou v pojmech motiv (motivická buňka), fráze, sekce atd., využívá podnětů lingvistiky (zejména americká varianta Adrienne Kaeppler), důraz na analytické zhodnocení vazby mezi tancem a hudbou.

Aplikace postupů strukturální analýzy na konkrétní tance: V semináři je model strukturální analýzy uplatněn na konkrétní lidové tance různého typu (tance vázané k jedné melodii, tance s mnoha melodiemi, tance pro různý počet a skladbu tančících, tance založené na stálém opakování jednoho motivu, tance s několika motivy atd.), společenské tance (valčík), la danse noble. V analýze je využito také kinetografických záznamů tanců.

Analýza vybrané rozsáhlejší choreografie: Další náplní semináře je podrobná analýza jedné vybrané choreografie většího rozsahu; tato analýzy může být zaměřena na komplexní rozbor dané choreografie (např. Petruška v choreografii Michaila Fokina), případně na srovnání choreografických zpracování téhož tématu, hudební předlohy (např. Svěcení jara v pojetí Václava Nižinského, Maurice Béjarta a Piny Bausch) nebo na analýzu vzájemné vazby mezi inspiračním zdrojem a choreografickou kompozicí (např. vztah mezi choreografií Jiřího Kyliána Stamping Ground a tancem Austrálců).

Výsledky učení

Získání teoretických poznatků a vědomostí, rozvíjení kritického myšlení (čtení a vidění tance), uplatnění teoretických koncepcí při analýze konkrétních tanců, konfrontace subjektivního a objektivního vnímání tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

e-lerningový materiál

Soubor prezentací k analýze konkrétních tanců, tanečních děl

Fond videozáznamů v tanečním oddělení Knihovny HAMU a Kyliánova tanečního archívu

Povinná literatura:

FUKAČ, Jiří; JIRÁNEK, Jaroslav; POLEDŇÁK, Ivan; VOLEK, Jaroslav. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1992. ISBN 80-210-0566-1; 80-210-0373-1; 80-210-0567-X.

HAYASHI, Lucie. Význam kata v japonském tanci: analýza taneční složky divadla nó. Živá hudba, 6, 2015, s. 76-104. ISSN 0514-7735, ISBN 978-80-7331-372-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela, Jiří TRAXLER a Zdeněk VEJVODA, ed. Tanec: záznam, analýza, pojmy : sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [1] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [2] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [3] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění. Otázky taxonomie umění. [4] / Jaroslav Volek[online]. [cit. 2020-03-19].

Doporučená literatura:

ADSHEAD, Janet ed. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1988. ISBN 9781852730031.

ADSHEAD-LANSDALE, Janet ed. Dancing Text. Intertextuality in Interpretation. London: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-1-349-36014-7.

DĄBROWSKA, Grażyna; PETERMANN, Kurt eds. Analyse und Klassifikation von Volkstänzen. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983. ISBN 83-224-0201-5.

Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance: A Syllabus. Yearbook of the International Folk Music Council, 1975, 6, s. 115-135.

GIURCHESCU, Anca. La danse comme objet sémiotique. Yearbook of the International Folk Music Council, 5, 1974, s. 165-174.

GUEST-HUTCHINSON, Ann; JESCHKE, Claudia. Nijinsky´s Faune restored. Philadelphia: Gordon and Breach Publishers, 1991. ISBN 2-88124-819-5.

JESCHKE, Claudia. Tanz als BewegungsText. Tübingen: M. Niemeyer, 1999. ISBN 3484660287.

KAEPPLER, Adrienne L. and Elsie Ivancich DUNIN eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance and the Concept of Style. Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology. Strážnice: ICTM, 1998.

LANGE, Roderyk. Semiotics and Dance. Dance Studies 8, 1981, s. 13-21.

NAHACHEWSKY, Andriy. Ukrainian Dance. A Cross-Cultural Approach. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012. ISBN 978-0-7864-6168-4.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %

Aktivní účast v diskuzi, plnění dílčích úkolů v seminární části předmětu

Zápočet na základě písemného zpracování analýzy komponentů a formy vybrané choreografie

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Dorota GREMLICOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů