Analýza tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT4 ZK 4 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznamení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Forma studia

výklad teoretických konceptů analýzy tance, analýza videozáznamů a zápisů tance v kinetografické notaci, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Náplň předmětu navazuje na Analýzu tance 1,2 a 3, je možné jej zapsat pouze po jejich absolvování.

Obsah kurzu

Sémiotika v taneční analýze: Výklad se zabývá základními pojmu a problémy sémiotiky s využitím příkladů z ostatních druhů umění, seznamuje se způsoby uplatnění podnětů sémiotiky ve studiu tance a speciálně v taneční analýze (Roderyk Lange, Anca Giurchescu), poukazuje na zvláštní případy znakovosti v tanci (konvencionalizovaná gestikulace v romantickém baletu, znaky v klasických tanečních formách jihovýchodní Asie).

Dokončení analýzy vybrané choreografie: V semináři navazuje práce na předchozí předmět, týmovou prací je dokončena analýza vybrané choreografie.

Vypracování seminární práce: V rámci semináře každý student vypracuje samostatně analýzu jedné choreografie/tance, v niž má prokázat ovládnutí metodologie taneční analýzy, schopnost nalézt analytický přístup vhodný pro daný specifický tanec. Seminární práci odevzdá student v písemné podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead, Janet ed.: Dance Analysis: Theory and Practice, London 1988.

Adshead-Landsdale, Janet ed.: Dancing Text. Intertextuality in Interpretation, London 1999.

Fukač, Jiří; Jiránek, Jaroslav; Poledňák, Ivan; Volek, Jaroslav: Základy hudební sémiotiky, I-III, Brno 1992.

Giurchescu, Anca: La danse comme objet sémiotique. Yearbook of the I.F.M.C. 5, 1975.

Jeschke, Claudia: Tanz als BewegungsText, Tübingen 1999.

Kaeppler, Adrienne L.:Dance and the Concept of Style. In Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, Strážnice 1998.

Kaeppler, Adrienne L. and Elsie Ivancich Dunin eds.: Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement, Akadémiai Kiadó, Budapest 2007.

Lange, Roderyk: Semiotics and Dance. Dance Studies 8, 1981, s. 13?21.

Saussure, Ferdinand de: Kurs obecné lingvistiky, Praha 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

splnění seminárních úkolů

závěrečného testu

Během semestru se vyžaduje samostatné studium zadané litaratury, domácí příprava analýz.Zkouška písemná. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení aktivity v semináři, plnění seminárních úkolů (30%) a z hodnocení závěrečného testu (70%).

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, absolvování testu.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů