Didaktika a metodika LT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMLT2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu student

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky 2, Pedagogický proseminář 2

Obsah kurzu

Předmět obsahuje a poskytuje znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání základních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Detailní rozbor základních tanečních kroků – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a možné kombinace. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie, přístup k výuce lidových tanců.

Cílem studia je úvod do metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky a možné chyby v provedení. Osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT.

Předmět a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je šestisemestrální. Ve třech ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska:

Tematické okruhy:

Základní kroky lidového tance Čech na místě, v postupu z místa, v otáčení a v provedení v páru. Jednoduchá partnerská práce v lidovém tanci pro párový tanec. Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a tance s volnou vazbou na hudební doprovod. Dětské taneční hry a tance pro děti.

Základní kroky - podřepy, dřepy, dvojité pérování, „kolíbka“, malé suny, malé švihy, přenášení váhy z nohy na nohu, Trojhran, dvojpolka (pata-špička), krok zkřižný zakládaný (kročně i skočně)

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými varianty, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb. Studenti vytváří jednoduché tipy lekcí pro úroveň začátečníků.

1)Výuka práce s rytmem a koordinací v lidovém tanci

2)Jednoduché lidové tance Čech

3)Dvojtance (Šátečkový, Rejdovák a Rejdovačka, Zahradník), běžné tance snazší a méně snadné.

4)U vybraných tanců praktické sledování shodných znaků - text písně, taneční kroky, struktura tance, jako například u tance Švec, Kalamajka, Dupák, Řezanka.

5)Opakování tanců jednotlivých oblastí, které v hodinách posluchači poznali. Nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí s prověřením dodržení charakterových specifik: Slezsko, Valašsko, Lašsko, Haná, Moravské Slovácko.

Na základě získaných znalostí studenti vytvářejí taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadávají, hodnotí a analyzují.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích a ZUŠ vznikají písemné reflexe, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena, BONUŠ, František, ed. a JEŘÁBEK, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 34 s.

Doporučená literatura:

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

MIŠUREC, Zdeněk, KOS, Bohumil a BONUŠ, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

Národní tance. Malá ř.; čís. 4. Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÁLEŠÁK, Cyril. Pohronské tance. 1. vyd. Martin: Osveta, 1953. 331 s. Knižnica osvety; sv. 22.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, obhajoba písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (1-2 NS), odborný popis technických cvičení, teoretická i pohybová příprava k výuce vybraného tance, písemně připravené lekce pro určitou etapu výuky, její dílčí předvedení a didaktický komentář jednotlivých prvků a vazeb.

Další požadavky: docházka 75%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě absolvovaných hospitací, workshopů a navštívených festivalů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů