Didaktika a metodika LT 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMLT3 zápočet 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět obsahuje a poskytuje znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání základních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Detailní rozbor základních tanečních kroků – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a možné kombinace. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie, přístup k výuce lidových tanců.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je šestisemestrální. Ve třech ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska

Tematické okruhy:

Základní kroky lidového tance Moravy a Slezska, jejich specifika a oblastní varianty. Tance typu „Starodávný“, „Sedlácké“ a tance s pevnou vazbou na hudební doprovod, mužský taneční projev – „Odzemek“ a „Verbuňk“.

V letním semestru se výuka soustřeďuje na vytváření jednoduchých vazeb ze základních prvků probraných v zimním semestru. Cílem je rozvíjení pedagogických dovedností a kreativity při práci s dětmi a začátečníky.

Taneční kroky se začínají spojovat do vazeb, které posluchači vytvářejí samostatně. Menší celky příbuzných a spolu souvisejících kroků se spojují do logicky navazujících vazeb tak, aby byly pro žáky lehce zvládnutelné.

V prostoru pokračují posluchači chůzí v různých půdorysech, ve dvojicích i skupině. Kroky sousedské ve dvojici v natáčení a otáčení. Kroky polkové v postupu vpřed, vzad, v natáčení a otáčení, ve dvojici v držení za ruce. Trojdup a trojnatřásák, dvoukročák v natáčení a otáčení jednotlivě a poskočný krok v otáčení jednotlivě doprava a doleva. Mazurka v držení ve dvojici křížem s protáčením a výměnou míst. Kolečkové kroky dvoudobé a třídobé z tance „Do kolečka a Do kola“.

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými variantami, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb.

1)Výuka tanečních kroků moravských oblastí Lašska a Valašska – malé suny a švihy

2)Taneční kroky tanců Moravského Slovácka

3)Výuka tanečních motivů mužského tance „Odzemek“ a „Verbuňk“

4)Práce s motivem v rámci zápisů tanců ve sbírkách

5)Taneční kroky v otáčení o 180° v párovém tanci

6)Dynamika tanečních kroků v lidovém tanci, dovednost rozlišení krajových specialit v tanci a způsob jejich rozeznávání

Na základě získaných znalostí studenti vytvářejí taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadávají, hodnotí a analyzují.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup, a příprava seminární písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (1-2 NS).

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu student

-je schopen si připravit technické cvičení pro některou oblast Čech nebo Moravy

-samostatně dokáže modifikovat tance a vytvářet z jejich základu variace

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro první etapu výuky LT

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminářLT 1

Literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, František. Národní písně moravské: v nově nasbírané [hudebnina]. Brno: Matice moravská, 1889. 653 stran.

Doporučená literatura:

DUFEK, Josef. Naše Horácko jindy a nyní: s dvanácti lit. tabulemi výšivek a půdorysy. Velké Meziříčí: nákladem vlastním, 1893. 373 s., [13] tab.

JELÍNKOVÁ, Zdenka: výběr z široké řady publikací

SUŠIL, František, ed. Moravské národní písně [hudebnina]. 4. vyd. Praha: Vyšehrad, 1951. 797 s.

KOS, Bohumil, ed. a STRUSKA, František, ed. Mužské lidové tance: instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953. 207 s. Armádní soutěž tvořivosti; Sv. 14.

ADÁMEK, Karel Václav. Bibliografie kraje chrudimského (okresu hlineckého, holického, chrudimského, lanškrounského, litomyšlského, nasavršského, pardubického, polického, přeloučského, skutečského, ústeckého a vysokomýtského. Řada IV-VI. Chrudim: Prům. mus. pro vých. Čechy, 1901-1905. s. XLV-CVI.

HOLAS, Čeněk, ed. České národní písně a tance [hudebnina]. Praha: B. Kočí, 1908-1910. 5 sv. (218, 199, 308, 259, 292 s.).

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

Český zpěvník: 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1940. 385, [II] s. Nesmrtelní; [sv.] 26.

ZEMÁNEK, Josef, ed. Lidové písně z Chrudimska: op. 40 [hudebnina]. Praha: Mojmír Urbánek, 1909. 1 partitura (82 stran). Edition M. U.; No. 669, No. 669a.

DVD/VHS: LAUDOVÁ, Hannah. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. 3. část, Východní Čechy. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 174 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Slovácko. Část 1, Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. 218 s. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. díl VII., část 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická prověrka znalosti alespoň dvou vyučovaných tanců. Zadání rozcvičení k lekci lidových tanců. Vypracování seminární práce, která se váže k přípravě vyučované lekce, písemná příprava kratších cvičení, předvedení vlastních variací obsahujících probranou látku s didaktickou vazbou na jejich výuku.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě absolvovaných hospitací, workshopů a navštívených festivalů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů