Didaktika a metodika LT 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMLT5 Z 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování kurzu

-ovládá spojení tanečních kroků a jejich variant do větších celků

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvitizita: Pedagogický seminář LT 3

Obsah kurzu

Předmět obsahuje detailní rozbor tanečních kroků stěžejních folklórních oblastí – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a kombinace. Posloupnost výuky tanečních kroků, krokových variací pro jednotlivé etapy výuky lidového tance na odborných školách. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie pro různé folklórní oblasti, přístup k výuce lidových tanců tak, aby byla vytvořena tvůrčí atmosféra.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky folklórních oblastí, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět je úzce spojen s Pedagogickým seminářem LT a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Ve třech ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ a návštěvě folklórních festivalů vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi a jsou podkladem pro tvorbu obrodného portfolia. Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Součástí výuky je návštěva folklorního festivalu dle vlastního výběru studenta, ze kterého student vypracuje zprávu v rozsahu 1-3 NS textu.

Tematické okruhy

V pátém semestru se jedná o pedagogiku na úrovni mírně pokročilých (dětí ve věku 10 – 15 let). Příprava lekce pro daný věkový úsek.

Studenti se zaměří na stylové odlišnosti a repertoár vybraných regionů, metodickou práci se složitějšími kroky a tanci (mateníky), posluchač se učí vypracovávat techniku otáčení (samostatně a zejména v páru).

Procvičování složitějších kroků a vazeb u tyče, které se převádí na práci na volnosti a do pohybu z místa.

Taneční kroky se spojují do větších celků, kdy se jednou kombinací spojí více kroků v jeden celek, který lze nalézt v popisech tanců ve sbírkách.

Posluchači tvoří kombinace z prvků a kroků jednoho tanečního regionu, snaží se vidět a rozeznat u žáků chyby, ty pak vysvětlit a opravit. Přidávají se další taneční pohyby, kroky a rytmické prvky. Témata navazují na předchozí semestr:

1)Ostré pérování (průprava pro natřásanou polku), “Vetvičky” naskočením do podřepu s výsunem a zavřením do výchozího postavení, švihy do pokrčení a z pokrčení, valašský krok na místě (s přinožením, křížený vpředu a vzadu)

2)Taneční vazby na volnosti a změny směru pohybu Taneční kroky v pohybu v prostoru a krokové vazby jsou vybírány z tanců, které žáci znají nebo se jim teprve budou učit.

3)Taneční kroky a jejich motivické celky jsou probírány v různých možnostech směru pohybu (kruh, diagonála, dráha ve tvaru S, oblouk). Dále se posluchači seznámí s postupem pohybu do tak zvaného lehčího a těžšího směru (po směru tance doprava, proti směru tance do leva = lehčí směr a po směru doleva, protisměru doprava = těžší směr). Posluchači se seznamují s rytmickou přípravou žáků pro tance s proměnlivým taktem (mateníky).

4)Partnerská práce a otáčení v lidovém tanci. Otáčení jednotlivě, a pak i v páru má svá úskalí, proto se posluchači seznamují s jednoduchými pomůckami pro tuto práci. Je jím například směrování (špičkou a patou do směru pohybu), vzájemné vyvážení dvojice (opření do partnerových dlaní, zavěšení za lokty), prostorový vztah dvojice, trojice i skupiny. Technicko-pohybová cvičení prohlubující tuto dovednost.

5)Taneční repertoár: Šotyš polka, Dupák, Hulán 2/4 a 3/4, Kalamajka s Maděrou, Kohut, Podšable (dětská varianta), Rokycanská, Talián, Jidáš, Sýkorka.

6)Na základě získaných znalostí student vytváří taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadává, hodnotí a analyzuje.

7)Připravuje si složitější variace a cvičení pro starší žáky (druhý stupeň).

8)Posluchač vyhledává tance jednotlivých oblastí, ke kterým následně vytváří pohybovou přípravu.

  1. Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem.
  2. Vyhledá si materiál určité folklórní oblasti a navrhne způsob zařazení do lekce LT.
  3. Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými variantami, se způsobem a

pravidly kombinování kroků do vazeb.

  1. Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech,

Moravy a Slezska.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Lidový tanec, jeho teorie a metodika .: akad. múzic. umění v Praze, Fak. hudební č.1. I. Praha: St. pedag. nakl., 1986. 221 s.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

Doporučená literatura:

JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-204-1711-4.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance: české lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s.

JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Dětské hry a říkadla z Horňácka sebrala a popsala Zdenka Jelínková. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 183, [1] s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. 254 s., [24] s. obr. příl. Kraj.

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 2. rozš. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 247 s. ISBN 80-08-01819-4.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Sešit 1. 1. vydání. Opava: Okresní kulturní středisko, 1979. 67 stran.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s. VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, předvedení vlastních variací obsahujících probranou látku s didaktickou vazbou na jejich výuku. Seminární práce na základě folklorního festivalu (3-5 NS).

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě workshopů a hospitací

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů