Didaktika a metodika MST 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT0 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je znalý všech zásadních témat a principů z oblasti moderního a současného tance, prohlubuje praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodin a lekcí různého typu, svou vlastní pravidelnou praxí. Ve výuce pracuje s imaginací, kterou umí přizpůsobit dané věkové úrovni. Je schopen improvizace. Student je schopen syntetického i analytického přístupu ve zpracování informací, aktivně vyhledává a shromažďuje informace z doporučené literatury, také z vlastních inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenává si je do svého portfolia. Svůj obor nahlíží v širších souvislostech.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST10 upevňuje a rozvíjí teoretické znalosti studenta. Konkrétně směřuje k systematickému prohlubování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních a současných tanečních technik a pohybových systémů, zabývá se detailní analýzou stěžejních principů, specifických výukových metod a didaktických postupů.

Systém výuky předmětu podněcuje studenta ke konfrontaci s jeho vlastní praktickou zkušeností a inspiruje jej k intenzivnímu tanečnímu výzkumu. Poskytuje prostor i pro rozvoj jeho kreativity a uměleckého vyjádření. Formou diskuze si student cizeluje způsob uvažování a nahlížení na problematiku taneční pedagogiky a výchovy ve 21. století v českém i světovém kontextu.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST a Tréninkem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, pedagogické zdatnosti, uměleckého cítění, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a schopnosti kontextualizace daného tématu.

Tematické okruhy:

•Základní principy floor work, jeho využití v tréninkové praxi a choreografiích.

•Flying low a Passing through Davida Zambrana.

•Anatomie v pohybu v systému Axis Syllabus.

•Těžiště z hlediska biomechanického. Těžiště jednotlivých tělesných struktur. Pohyb těžiště v prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991, 55 s. ISBN 80-900604-9-8.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Capoeira – brazilské bojové umění. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ĎURAČKOVÁ, Jarmila. Funkce dechu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

HURNÍKOVÁ, Adéla. Hypermobilita a její rehabilitace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

JANÍČKOVÁ, Lucie. Funkce chodidla v tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2011.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

POKORNÁ, Kristýna. Práce s dechem v technice klasického tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Capoeira. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Pohyb v herectví a herectví v pohybu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ŠPALDOVÁ, Lucie. Metoda průpravných cvičení pro zvýšení flexibility těla. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2004.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenraisovej metódv tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

WIMMEROVÁ, Hana. Pohyb a hlas. Hledání přesahů tanečního umění z hlediska celistvosti performera. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura a články:

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

CALAIS-GERMAIN, Bladine. Anatomy of Movement. 14.vyd. Seattle: Eastland Press, 1993. ISBN 0-939616-17-3.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

MATHESON, Katy. Breaking boundaries.Sestion Eight. s. 220. In: Dance as a theatre art: source readings in dance history from 1581 to the present. 2nd ed. Editor Selma Jeanne Cohen. Princeton, N.J.: Princeton Book Company, c1992, ix, 271 s. Dance Horizons book. ISBN 9780871271730.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou student prokáže praktickou dovednost a teoretickou znalost tematických okruhů Didaktiky a metodiky MST 9,10. Ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu zahrnuje diskusi nad prakticky ukázkou zpracovaného tématu nebo pohybovým principem formou hry, cvičení a taneční vazby. Součástí hodnocení je i evaluace výukových metod ze dvou observací. V diskusi student opírá svůj názor o argumenty z odborné literatury i vlastní pravidelné pedagogické praxe. O zvoleném tématu uvažuje v širším kontextu. Je schopen analytického přístupu. Používá odbornou terminologii.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů