Didaktika a metodika MST 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prakticky i teoreticky chápe principy moderních tanečních technik a dokáže je využívat v pedagogické praxi na základní úrovni. Dokáže rozeznat zásadní chybné postupy a navrhnout optimální řešení s ohledem na cílovou skupinu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - pedagogický seminář 2

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 2 tvoří teoretické seznámení a pohybové zkoumání konkrétních témat. Nabízí se zde prostor pro hledání způsobů, jak možnosti pohybového zkoumání uchopovat a jak z takto získaných poznatků a pohybových zkušeností vytvářet jednoduché nebo složitější pohybové formy tak, aby přes svoji formu zpětně podněcovaly funkční obsah.

Konkrétními tématy pro zkoumání jsou pohybové principy moderních a současných tanečních technik a jejich specifické pohybové kvality. Jako forma pro pohybové zkoumání se využívá tematické improvizace, pohybové hry, taneční vazby či různých dotykových technik. Součástí studia je i sledování české a zahraniční taneční scény.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický proseminář a Trénink MST.

Cílem předmětu je osvojení si dovedností, jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Obsah předmětu tvoří zkoumání témat:

Vědomé vnímání prostoru

Funkční postavení a vědomé vnímání těla v klidu a pohybu

Těžiště a jeho pohyb v prostoru

Centrum a periferie (vzorec otevírání a zavírání)

Základní pohybové vzorce: principy: uvolnění/odtlačení a dosahování/ přitáhnutí

Pohybové kvality, svalový tonus, účinné a neúčinné napětí v těle

Spirály

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

ČERVENKOVÁ, Renáta a Pavel KOLÁŘ. Labyrint pohybu. 1. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-975-9.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8

Doporučená literatura

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008. ISBN 978-0252074899.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011. ISBN 978-0252074899.

FRANKLIN, Eric N., Dynamic aligment through imagery. 2nd edition, Champaign, Human Kinetics, c2012,ISBN 978-0736067898.

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

GRUBINGER, Lenore, Neurodevelopmental Movement Patterns and The Central Nervous System, Chart and User Guide, 2001.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Doporučená videa

Pavel Kolář: Posturální funkce a jejich význam ve sportu

https://www.youtube.com/watch?v=Ziz_CdqbEvg&t=766s

Pavel Kolář: Testování a rozvoj ideomotorických funkcí ve sportu

https://www.youtube.com/watch?v=bYh28a2pBdE

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška je udělena na základě aktivní docházky, ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, úrovně fyzického zvládnutí obsahu předmětu, prezentace vlastních technických cvičení, pohybových či tanečních her dle určené věkové kategorie na jedno zadané téma. Student rovněž doloží ukázky z hudby nebo výtvarného umění, které jím vybrané a zpracované téma reflektuje.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba vlastního portfolia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů