Didaktika a metodika MST 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT4 ZK 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student chápe souvislosti vývoje moderních tanečních směrů, prakticky tyto Humphrey/Limon techniky ovládá a dokáže tvůrčím způsobem získané vědomosti uplatnit v pedagogické praxi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář MST 2

Obsah kurzu

Obsah předmětu Didaktika a metodika MST 4 tvoří dvě části, teoretická a praktická. Obě směřují k tomu, aby se student seznámil, upevnil si a rozšířil znalosti z oblasti metodiky moderních tanečních technik Doris Humphrey a José Limóna, a to rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů. Také se klade důraz na souvislosti, odlišnosti a propojení s jinými moderními technikami a jejich využití v tvůrčím pedagogickém procesu na středně pokročilé úrovni.

V praktické výuce se zdůrazňuje způsob výstavby praktických lekcí různého typu, učí se zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST, Trénink MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Tematické okruhy:

●Historické a sociální souvislosti vzniku taneční techniky Doris Humphrey/ José Limóna

●Osobnost Doris Humphrey - filozofický základ, odkaz a vliv (oblouk mezi dvěma úmrtími, The Art of making dance)

●Osobnost José Limóna a jeho umělecká cesta

●Základní principy Humphrey/ Limón techniky – koncept, vývoj, současnost

●Alignment, succession, opposition, isolation

●Weight, fall-rebound, fall-recovery, suspension, breath, focus

●Osnova výukové lekce moderního tance na středně pokročilé úrovni

●Tvůrčí přístup k pedagogické praxi

●Podpůrné a rozšiřující metody (Alexander technique, Ingmar Bartenieff Foundamentals, Feldenkreisova metoda)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. ed. Barbara Pollack. New York, Toronto: Rinehart&comp., 1959.

LEWIS, Daniel. The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York: Harper and Row Publishers, 1994, ISBN 0-87127-209-1.

KOVÁŘOVÁ, Miroslava: Technika José Limóna. Uvedomovanie ako nástroj zlepšenia kvality tanečného pohybu. vyd. 1. Bratislava: VŠMU, 2013.

STODELLE, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey and its Creative Potential. Princeton, New Jersey: Dance Horizons/ Princeton Book Company, Publishers, 1978.

Doporučená literatura a články:

COHAN, Robert: The Dance Workshop. London: HarperCollins Publishers, 1986. ISBN 10:0047900105.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 0736067892.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

SCHURR, Gertrude; YOCOM, Rachael Dunaven: Modern Dance (Techniques and teaching). New York: A. S. Barnes and co., 1949.

STEWART, Virginia, comp.: Modern Dance. New York: Dance Horizons, 1970.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

VÁGNEROVÁ, Lenka. Limón technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2001.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

REBCOVÁ, Monika. Výuka modern dance ve vyšších ročnících HTŠ se zaměřením na techniku Marthy Graham a José Limona. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1989.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Střed těla. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

Internetové zdroje:

http://limon.org/

https://www.youtube.com/watch?v=bieQXkz7a1M (José Limón, una vida más allá de las palabras)

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=346

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou student prokáže praktickou a teoretickou znalost vyučované látky obou semestrů (metodik moderního tance na základě explikace pojmů, principů, prvků MT a jejich nácviku, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce, 80% hodnocení). Hodnocení zahrnuje také písemnou reflexi vlastních pedagogických výstupů a dění na současné taneční scéně v České republice (20% hodnocení).

Další požadavky – docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů